[Bevestiging Ds. K. Schilder]

Nieuwe Vlaardingsche Courant

39e jaargang, Vlaardingen (Dorsman & Odé) 1916
No. 4049, Woensdag 13 December 1916

a— Zondag l.l. had in het kerkgebouw Landstraat door Ds. W. Sieders de bevestiging plaats van den nieuwen leeraar, Ds. K. Schilder.

Nadat het samenzijn geopend was en gelezen 1 Tim. 4, wees Ds. Sieders er in zijn inleidend woord op hoe deze dag voor de gemeente niet alleen een feestdag was, maar ook een gedenkdag. Immers den 10den December van het jaar 1848 had in een need’rig huisje aan de Fransenstraat de eerste samenkomst van de gemeente plaats. Zeer arm en dikwijls met verstoring hadden de samenkomsten plaats. Spreker gaat in het kort de geschiedenis na, er op wijzend hoe rijk gezegend de gemeente in den loop der jaren is geworden. Eerst bracht ieder zijn eigen stoel naar het lokaaltje, zoo arm was men, ook was er geen predikant en nu heeft men twee kerken en twee leeraren. En daarom is deze dag een feestdag.

Spreker richt dan het woord tot de gemeente naar aanleiding van Spreuken 29 : 18: „Als er [geen] profetie is wordt het volk ontbloot” Spreker wijst er op, dat het woord profetie hier beduidt de bediening des woords en merkt op dat, 1e die bediening een heerlijke en goddelijke taak is, 2e noodzakelijk en onmisbaar is, 3e een rijk gezegende taak is, en ten slotte dat het een heilige roeping en een dure plicht is.

Na zijn toespraak stelt Ds. Sieders aan de hand van het formulier den nieuwen predikant de bekende vragen, en na het bevestigend antwoord van Ds. Schilder zingt de gemeente dezen de woorden toe van ps. 134 : 3.

Door lichte ongesteldheid van Ds. Schilder was deze niet in staat Zondagavond zijn intrede te doen, maar hoopt daarvoor Donderdagavond 7 uur in het kerkgebouw Landstraat op te treden.
a. Te vinden in Stadsarchief Vlaardingen, Plein Emaus 5, 3135 JN Vlaardingen.deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001