Klaas Dijk aan dr K. Schilder 7 oktober 1936

Archief Prof. Dr. K. Schilder, doos Correspondentie C-F.
Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken in Nederland te Kampen

a’s-Gravenhage, 7 October 1936.


B. K.,


Je briefje heeft me even in verlegenheid gebracht. Door alle emoties der laatste weken herinner ik me niet precies meer de opdracht, en ik zou graag van je weten, welk advies ik over de aula moet inwinnen. En dan nog iets, dat van veel gewicht is. We spraken even over de verplaatsing vna de Theol. Hoogeschool. Met Feenstra heb ik ook over deze zaak geconfereerd, en hij vertelde me, dat menschen als Kouwenhoven e.a. er sterk voor waren. Hij zou je nog een en ander schrijven. M.i. is een spoedige verplaatsing eisch. Zal de T.H. meer en meer worden tot een theologisch centrum; zal ze invloed oefenen ook onder Herv. studenten; zal straks het zendingsprofessoraat — wat we m.i. krachtig bevorderen moeten — centrale beteekenis krijgen tegenover Oegstgeest bv.; zal een zesde prof. niet alleen klassieke talen doceeren maar bv. ook wijsgeerigen arbeid verrichten, zoodat jij je beperken kunt tot Dogmatiek en Ethiek; — zal onze bibl. onder leiding van Cremer meer en meer worden tot het arsenaal der geref. litteratuur; zal het karakter van Hoogeschool geheel tot z’n recht komen, dan moeten we uit het isolement zoo spoedig mogelijk uit. — Ik heb Feenstra gezegd: zie een kring van een tiental menschen bij elkaar te krijgen, die aan de kerken een gebouw aanbiedt, hier in den Haag of elders, — dan ben ik er zeker van, dat het Curatorium meegaat. Meyster, Scheele, de Bruyn |2| Meyering, Kaajan en Keizer zijn, dat heb ik wel gemerkt, vr. En ik heb ook wel vertrouwen in [??] en van Es. Nu rijpt alles; de laatste Synodedagen hebben schokkend gewerkt. Ken je zelf geen welgestelde broeder, die helpen willen. Om Kampen en de gebouwen daar mogen we toch geen levensontplooiing tegenhouden? — Ik rust nu even uit van ’t strjden op de Synode; ik ben, tegen m’n gewonte in, erg moe geworden van zooveel spanning. We zullen nu rustig moeten voortwerken. Beheersch je vooral in de Reformatie. De gemoederen zijn nog erg onrustig. Sterkte toegebeden


Vale

t.t.


[K. Dijk]
a. Geschreven op briefpapier van Menigerlei Genade.deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000