§ 25. De eigennamen Gods

1. Onder de namen Gods zonderen zich in de eerste plaats duidelijk die namen af, waarmede Hij als een eigen persoonlijk wezen in |103| onderscheiding van alle schepselen aangeduid, benoemd, aangesproken wordt. Alle talen bezitten zulke namen voor het Goddelijke wezen. Al heeft God in zichzelf geen naam, wij hebben behoefte om Hem aan te duiden en hebben daarvoor geen ander middel dan een naam. Nisi enim nomen scieris, rerum cognitio perit, Isidorus bij Moor I 504. Het grieksche woord qeov vroeger afgeleid van tiqenai, qeein, qeasqai, Suicerus, s.v., M., Vitringa I 134, wordt tegenwoordig door sommige philologen in verband gebracht met Zeuv, Diov, Jupiter, Deus, Diana, Juno, Dio, Dieu; dan is het identisch met den sanskrit-naam dêva, heldere hemel en afkomstig van den stam div, glanzen, schitteren. De verwisseling der benaming hemel en God komt in vele talen voor; de oudste grieksche god heette Uranus, zeker identisch met den sanskrit-naam Varuna; Taengri bij de Tartaren en Turken, Thian bij de Chineezen duidt beide den hemel en God aan; en ook in de Schrift wordt de naam God door dien van hemel vervangen, bijv. in de uitdrukking koninkrijk der hemelen of Gods. Een andere grieksche naam is diamwn, van het werkwoord daiw, en duidt God aan als uitdeeler en beschikker van het lot; daarentegen is kuriov, van kurov, de machtige, de heer, de eigenaar, de heerscher. Ons woord God is van onzekeren oorsprong. Het is in verband gebracht met het woord goed; met het Zendsche khodâ, a se datus, per se ipsum existens; met het sanskr. gudba of gutha, keudw, dat God als den verborgene zou aanduiden, of met een stam, kodw, kosmov, die, ordenen, schikken zou beteekenen, of met het arische çuddhas, rein, goed enz., maar al deze afleidingen zijn onzeker. De naam Asura bij de Indiërs, en Ahura bij de Perzen duidt God als den levende aan. Cf. Kluge, Etymol. Wörterbuch der deutschen Sprache, s.v. Gott. Cremer, Wört. der neut. Gr. s.v. Herzog2 5, 290. Hoekstra, Wijsg. Godsd. I 309 S.deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2004