Bibliografie Herman Bavinck

Diverse bijdragen

1890

Biblia, dat is de gansche Heilige Schrifture bevattende alle boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments, naar de uitgave der Staten-Overzetting in 1657 bij de weduwe Paulus Aertz van Ravesteyn uitgekomen, in de thans gangbare taal overgebracht door Dr A. Kuyper, onder medewerking van Dr H. Bavinck en Dr F.L. Rutgers. Met volledige kantteekeningen, inhoudsopgaven, platen, kaarten, enz., Middelharnis (Flakkeesche Boekdrukkerij) 1890-1895 (eerste aflevering juli 1890)

1892

‘Welke algemeene beginselen beheerschen, volgens de H. Schrift, de oplossing der sociale quaestie, en welke vingerwijzing voor die oplossing ligt in de concrete toepassing, welke deze beginselen voor Israel in Mozaisch recht gevonden hebben?’, Proces-verbaal van het Sociaal Congres, gehouden te Amsterdam den 9, 10, 11, 12 November 1891, Amsterdam (Höveker & Zoon) 1892, 149-157 (Rapport ingediend voor sectie I van het congres, vgl. 359-371 en 80-83)

‘The influence of the Protestant Reformation on the moral and religious condition of communities and nations’, Alliance of the Reformed Churches holding the Presbyterian System. Proceedings of the fifth General Council Toronto 1892 London (Publication Committee of the Presbyterian Church of England) 1892, 48-55

‘Hoofd en hart’, Christophilus. Jaarboekje van het Nederlandsch Jongelings Verbond, 1892, 71-75

voorwoord in Henry Elias Dosker (1855-1926), De Zondagsschool, Kampen (Bos) 1892

voorwoord in Catalogus der bibliotheek van de Theologische School der Christelijk Gereformeerde Kerk, Kampen (Bos) 1892

1893

‘Het Koninkrijk Gods’, Handboekje ten dienste der Gereformeerde Kerken in Nederland voor het jaar 1894, Middelburg (K. le Cointre) 1893, 243-252

1896

Voorrede in Matthew Henry (1662-1714), Letterlijke en practicale Bijbelverklaring I, Utrecht (Kemink) 1896

Rapport van de Commissie van Enquête, benoemd ingevolge besluit der Jaarvergadering van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag, dato 27 Juni 1895 (met bijlagen), opgesteld door H. Bavinck e.a. [Amsterdam (Fernhout) 1896] (betreft de positie van Prof. Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman)

— en F.L. Rutgers, Advies in zake Kerkelijk opzicht en tucht over zoogenaamde „Doopleden”, opgesteld door de BB. H. Bavinck en F.L. Rutgers, voor de Synodale vergadering der Gereformeerde Kerken in Nederland, te Middelburg, in Augustus 1896

1897

‘Het vierde eener eeuw’, Gedenkboek opgedragen door het feestcomite aan Prof. Dr. A. Kuyper, bij zijn vijf en twintigjarig jubileum als hoofdredacteur van „De Standaard”, 1872, 1 April, 1897, [voorzitter Th. Heemskerk], Amsterdam (G.J.C. Herdes) 1897, 38-51

1898

‘Openingsrede’, in: Petrus Biesterveld en —, Bede en Rede. Ter inleiding van de Jaarvergadering van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Geref. Grondslag, gehouden te Zwolle op 6 en 7 Juli 1898, Kampen (J.H. Bos) 1898, 29-46

1899

Inleiding in Willem Berends Renkema (1860-1919), Het boek Job voor de gemeente verklaard, Leiden (Donner) 1899

1900

Inleiding in Johannes Calvijn (1509-1564), Genesis, uitlegging, uit het Latijn, naar de uitgave van Baum, Cunitz en Reuss, in de Nederlandsche taal overgezet door S.O. Los, Middelburg (Le Cointre) 1900

1904

Voorrede in Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876), Ongeloof en revolutie. Eene reeks van historische voorlezingen, Kampen (J.H. Bos) 19043

1905

Voorrede in Frans Kramer (1868-1943), Het gebed, Kampen (J.H. Kok) 1905

‘Voorrede’, Ralph (1685-1752) en Ebenezer (1680-1754) Erskine, Levensgeschiedenis en Werken van Ralph en Ebenezer Erskine. Met een inleidend en aanbevelend woord van Prof. Dr. H. Bavinck, Doesburg (J.C. van Schenk Brill) 1905-1906, 1-6 (verschenen in 47 afleveringen)

Aanbevelend woord in Willem Berends Renkema (1860-1919) en Roelof Jan Willem Rudolph (1862-1914), De gelijkenissen onzes Heeren Jezus Christus voor de gemeente verklaard, met een aanbevelend woord van H. Bavinck, P. Biesterveld en H.H. Kuyper, Doesburg (J.C. van Schenk Brill) 1905

1906

‘Het Wezen des Christendoms’, Almanak van het studentencorps der Vrije Universiteit voor het jaar 1906, Amsterdam (Herdes) 1906, 251-277 (er bestaat een overdruk) [opgenomen in Verzamelde Opstellen, 17-34]

1907

‘Psychologie der religie’, Verslagen en mededeelingen der Koninklijke akademie van wetenschappen, Afdeeling letterkunde, 4e reeks, deel 9, Amsterdam (Joh. Müller) 1907, 147-176 (er bestaat een overdruk) [opgenomen in Verzamelde Opstellen, 55-77]

Voorrede in James Orr (1844-1913), Het Oude Testament beschouwd met betrekking tot de nieuwere critiek, bewerkt door J.C. de Moor, Kampen (J.H. Kok) 1907

1908

‘Inleiding’, Anne Anema e.a., Christendom en opvoeding, Baarn (Hollandia-Drukkerij) [1908], 3-32

1909

‘Rede’, De Haagsche Bondsdag 1909. Redevoeringen en referaat gehouden op de 21ste algemeene vergadering van den Nederl. Bond van Jongel. Vereenigingen op Geref. Grondslag, 20 Mei 1909, s.l. (Nederl. Bond van Jongel. Vereenigingen op Geref. Grondslag) 1909, 46-50

‘Calvin and common grace’, Emile Doumergue e.a., Calvin and the Reformation. Four studies, New York, London, Edinburgh (Fleming H. Revell Company) 1909, 99-130 (herdruk van artikelen uit The Princeton Theological Review VII, 1909)

Voorrede in Matthew Henry (1662-1714), Letterlijke en practicale verklaring van het Nieuwe Testament I, Kampen (J.H. Kok) 1909

1910

Voorrede in Johan Herman Landwehr (1864-1930), L.G.C. Ledeboer in zijn leven en arbeid geschetst, Rotterdam (Bolle) [1910]2

1911

‘Verschillende groepen van Zondagsscholen’, J.P. Tazelaar, Gedenkboek. Feestuitgave ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan der Gereformeerde Zondagsschool-Vereeniging „Jachin”, Nijkerk (Callenbach) 1911, 255-258

‘Feestrede ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan der S.S.R. 9 Febr. 1911’, Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijf en twintigjarig bestaan van de Societas Studiosorum Reformatorum, Haarlem (Enschedé & Zonen) 1911, 1-24 (er bestaat een overdruk)

Voorrede in Gerrit Wielenga (1872-1924), De wonderen van den Zaligmaker, Kampen (J.H. Kok) 1911

Voorwoord in Willem Berends Renkema (1860-1919), Handboek voor de bijbelkunde, Wageningen (Zomer) [1911]

1912

Voorrede in Matthew Henry (1662-1714), Letterlijke en practicale verklaring van het Oude Testament I, Kampen (J.H. Kok) 1912

1913

‘Het begrip en de noodzaak der evangelisatie’, Handelingen van het congres voor gereformeerde evangelisatie op dinsdag 8 en woensdag 9 April 1913 gehouden te Amsterdam, Amsterdam (Kirchner) 1913, 22-36

‘Richtingen in de paedagogiek’, Handelingen van het nationaal christelijk schoolcongres, gehoouden op 9, 10, 11 October 1913 te Utrecht, Kampen (J.H. Kok) [1913], 61-66 [opgenomen in Verzamelde Opstellen, 215-219]

Voorrede in Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876), Ongeloof en revolutie. Eene reeks van historische voorlezingen, Utrecht (Kemink) 19134

Inleiding in J. Visser, De Lijdende Knecht des Heeren, Amsterdam (Kirchner) 1913

1914

‘De Zending in de Heilige Schrift’, Henry Beets, Triumfen van het Kruis. Schetsen der Christelijke Zending van alle eeuwen en allerlei landen voor ons Hollandsch volk geteekend, Kampen (J.H. Kok) 19142, 7-30

‘Van schoonheid en schoonheidsleer’, Almanak van het Studentencorps aan de Vrije Universiteit voor het jaar 1914, Amsterdam (Herdes) 1914, 121-143 [opgenomen in Verzamelde Opstellen, 262-280]

Inleidend woord in Adriaan Steketee (1846-1913), Beschouwingen van een christendenker. Uit de nagelaten geschriften bijeengebracht door A. en C.J. Goslinga met [...] een levensbericht van den schrijver door A. Goslinga, Kampen (J.H. Kok) 1914

1916

‘Ethiek en politiek’, Verslagen en mededeelingen der Koninklijke akademie van wetenschappen, Afdeeling letterkunde, 5e reeks, deel 2, Amsterdam (Joh. Müller) 1916, 99-128 (er bestaat een overdruk) [opgenomen in Verzamelde Opstellen, 281-301, ook in Stemmen des Tijds 5b,32-56]

1917

‘Algemeene Inleiding’, De Kerkhervorming. Gedenkschrift bij het Vierde Eeuwfeest, Geref. Tractaatgenootschap „Filippus” [Middelburg (F.P. d’Huy)] 1917, 3-33

‘De Hervorming en ons nationale leven’, in: — en Herman Huber Kuyper, Ter herdenking der Hervorming, 1517-1917. Twee redevoeringen, uitgesproken in de openbare zitting van den senaat der Vrije Universiteit op 31 October 1917, Kampen (J.H. Kok) 1917, 7-36

‘De Jongelingenvereeniging in hare beteekenis voor het sociale leven’ (Rede gehouden op de 29e bondsdag van de Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Geref. Grondslag), samen met de rede van ds J.L. Schouten uitgegeven door de Vereeniging „De Gereformeerde Jongelingsbond”, [1917], 1-9

Inleiding in Jochem van der Sluis (1862-1943), De ethische richting. Eene studie, Rotterdam (Libertas) 1917

Woord vooraf in B. Westera, Opvoedkunde voor het huisgezin, Nijverdal (E.J. Bosch Jbzn) 1917

1918

‘Philosophie des geloofs’, Annuarium der Societas Studiosorum Reformatorum, Rotterdam (Donner) 1918, 62-72 (er bestaat een overdruk) [opgenomen in Verzamelde Opstellen, 9-16]

1919

‘De beroepsarbeid der gehuwde vrouw. Rede uitgesproken op het tweede christelijk sociaal congres’, Proces verbaal van het tweede christelijk sociaal congres, gehouden te Amsterdam op 10, 11, 12 en 13 Maart 1919, Rotterdam (Libertas) 1919, 206-225, vgl. 226-234 (er bestaat een overdruk)

‘De beroepsarbeid der gehuwde vrouw. Rede uitgesproken op het tweede christelijk sociaal congres’, Tweede Christelijk-Sociaal congres, 10-13 maart, 1919 te Amsterdam. Referaten, Rotterdam (Libertas) 1919, 5-25

Woord vooraf in Benjamin Breckinridge Warfield (1851-1921), Calvijn als theoloog en de stand van het Calvinisme in onzen tijd. Drie redevoeringen, vertaald door C.M.E. Kuyper, Kampen (J.H. Kok) 1919

1920

‘Rapport in zake de voorstellen der Particuliere Synodes rakende de Belijdenis’, Acta der Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland gehouden te Leeuwarden van 24 Augustus – 9 September 1920, Kampen (J.H. Kok) [1920], Bijlage VI, pag. 152-154

Voorrede in Matthew Henry (1662-1714), Letterlijke en practicale verklaring van het Oude Testament I, Kampen (J.H. Kok) [1920]2

Voorrede in Matthew Henry (1662-1714), Letterlijke en practicale verklaring van het Nieuwe Testament I, Kampen (J.H. Kok) [1920]3

1921

‘Het Christendom’, Louis A. Baehler e.a., Groote godsdiensten, Baarn (Hollandia-Drukkerij) [1921] (vgl. de zelfstandige uitgave in 1912)

1931

‘Het probleem van den oorlog’, Oorlog en Christendom. Vier opstellen, inleidend woord van J.W. Noteboom, Kampen (J.H. Kok) 1931, 30-58 (vgl. de zelfstandige uitgave uit 1914)

‘Christendom, Oorlog, Volkenbond’, Oorlog en Christendom. Vier opstellen, inleidend woord van J.W. Noteboom, Kampen (J.H. Kok) 1931, 84-125 (vgl. de zelfstandige uitgave uit 1920)

1970

Inleiding in Johannes Calvijn (1509-1564), Genesis, uitlegging, uit het Latijn, naar de uitgave van Baum, Cunitz en Reuss, in de Nederlandsche taal overgezet door S.O. Los, Kampen (De Groot-Goudriaan) 19702 (2 delen)


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000