Bibliografie Herman Bavinck

Boeken en brochures

1880

De ethiek van Ulrich Zwingli, Kampen (G.Ph. Zalsman) 1880

1881

Synopsis purioris theologiae, disputationes quinquaginta duabus comprehensa ac conscripta per Johannem Polyandrum, Andream Rivetum, Antonium Walaeum, Antonium Thysium, S.S. Theologiae Doctores et Professores in Academia Leidensi. Editio sexta. Curavit et praefatus est H. Bavinck, Lugduni Batavorum apud Didericum Donner, 1881

1883

De wetenschap der H. Godgeleerdheid. Rede ter aanvaarding van het leeraarsambt aan de Theologische School te Kampen, uitgesproken den 10 Jan. 1883, Kampen (G.Ph. Zalsman) 1883

1884

De theologie van Prof. Dr. Daniel Chantepie de la Saussaye. Bijdrage tot de kennis der ethische theologie, Leiden (D. Donner) 1884

1888

De Katholiciteit van Christendom en Kerk. Rede gehouden bij de overdracht van het rectoraat aan de Theol. School te Kampen op 18 December 1888, Kampen (G.Ph. Zalsman) 1888

1889

De Welsprekendheid. Eene lezing voor de studenten der Theol. School te Kampen, 28 November 1889, Kampen (G.Ph. Zalsman) 1889

1894

De Algemeene Genade. Rede gehouden bij de overdracht van het rectoraat aan de Theol. School te Kampen op 6 December 1894, Kampen (G.Ph. Zalsman) 1894

1895

Gereformeerde Dogmatiek I, Kampen (J.H. Bos) 1895

1896

—, M. Noordtzij, D.K. Wielenga en P. Biesterveld, Opleiding en theologie, Kampen (J.H. Kok) 1896

—, M. Noordtzij, D.K. Wielenga en P. Biesterveld, Nadere verantwoording, Kampen (J.H. Kok) 1896

1897

Gereformeerde Dogmatiek II, Kampen (J.H. Bos) 1897

Beginselen der psychologie, Kampen (J.H. Bos) 1897

Het Vierde eener Eeuw. Rede bij gelegenheid van het vijf en twintig-jarig bestaan van de „Standaard”, Kampen (J.H. Bos) 1897

1898

Gereformeerde Dogmatiek III, Kampen (J.H. Bos) 1898

1899

Theologische School en Vrije Universiteit. Een voorstel tot vereeniging, Kampen (J.H. Bos) 1899

Het recht der Kerken en de vrijheid der wetenschap, Kampen (G.Ph. Zalsman) 1899

Het Doctorenambt. Rede bij de overdracht van het rectoraat aan de Theologische School te Kampen op 6 Dec. 1899, Kampen (G.Ph. Zalsman) 1899

1901

Gereformeerde Dogmatiek IV, Kampen (J.H. Bos) 1901

Ouders of getuigen. Toelichting van art. 56 en 57 der Dordsche Kerkorde, Kampen (Ph. Zalsman) 1901 (gebundelde artikelen uit De Bazuin, 31 augustus 1900 — 22 februari 1901)

De Wereldverwinnende Kracht des Geloofs. Leerrede over 1 Joh. 5 : 4b, uitgesproken in de Burgwalkerk te Kampen den 30sten Juni 1901, Kampen (Ph. Zalsman) 1901 (ter gelegenheid van de aanwezigheid van Paul Kruger)

De offerande des Lofs. Overdenkingen vóór en na de toelating tot het heilige avondmaal, ’s-Gravenhage (Fred. H. Verschoor) [1901]1

De offerande des Lofs. Overdenkingen vóór en na de toelating tot het heilige avondmaal, ’s-Gravenhage (Fred. H. Verschoor) [1901]2

De zekerheid des geloofs, Kampen (J.H. Kok) 1901

Schepping of ontwikkeling, Kampen (J.H. Kok) 1901 (Lezing, gehouden te Arnhem, Zutphen, Amsterdam en Haarlem, 1901)

De welsprekendheid. Eene lezing, [gewijzigde herdruk], Kampen (G.Ph. Zalsman) 1901

1902

Samenwerking. Referaat gehouden op den 14en Bondsdag van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Geref. Grondslag [9 mei 1902] te Amsterdam, [Ermelo] (Vereeniging „De Gereformeerde Jongelingsbond”) [1902]

Hedendaagsche moraal, Kampen (J.H. Kok) 1902 [titelblad Nijmegen]

Blijven of heengaan? Een vraag en een antwoord, Kampen (G.Ph. Zalsman) 1902

Godsdienst en Godgeleerdheid. Rede gehouden bij de aanvaarding van het Hoogleeraarsambt in de Theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, op Woensdag 17 December 1902, Wageningen (N.V. Drukkerij „Vada”) 1902

1903

Roeping en wedergeboorte, Kampen (G.Ph. Zalsman) 1903 (eerder verschenen in 40 artikelen onder de titel ‘Onmiddellijke wedergeboorte’ in De Bazuin van 29 maart 1901 tot 2 mei 1902)

De theologie van Prof. Dr. Daniel Chantepie de la Saussaye. Bijdrage tot de kennis der ethische theologie, Leiden (Donner) 19032

De offerande des lofs. Overdenkingen voor en na de toelating tot het Heilige Avondmaal, ’s-Gravenhage (Verschoor) [1903]3

De zekerheid des geloofs, Kampen (J.H. Kok) 19032

1904

De Unie „Een school met den Bijbel”. Feestrede, Utrecht (De Unie „Een school met den Bijbel”) 1904 (gehouden bij gelegenheid van de herdenking van het 25-jarig bestaan van de Unie „Een school met den Bijbel”, op Donderdag 7 April 1904 in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht)

Christelijke wetenschap, Kampen (J.H. Kok) 1904

Paedagogische beginselen, Kampen (J.H. Kok) 1904

Christelijke wereldbeschouwing. Rede bij de overdracht van het rectoraat aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op 20 october 1904, Kampen (J.H. Bos) 1904

De toekomst van het christelijk onderwijs. Rapport en advies door het bestuur van de Vereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs aangeboden aan de eerstkomende Algemeene Vergadering, [samengesteld door M. Noordtzij, H. Bavinck, e.a.], Kampen (J.H. Bos) 1904

1905

— en anderen, Advies inzake het Gravamen tegen Artikel XXXVI der Belijdenis, Amsterdam etc. (Höveker en Wormser) 1905

Christelijke en neutrale staatkunde. Rede ter inleiding van de deputatenvergadering, gehouden te Utrecht, op 13 April 1905, Hilversum (Witzel & Klemkerk) [1905]

Geleerdheid en wetenschap. Rede uitgesproken bij de opening der lessen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, op 20 september 1905, Amsterdam (Höveker & Wormser) [1905]

De offerande des lofs. Overdenkingen voor en na de toelating tot het heilige Avondmaal, ’s-Gravenhage (De Mildt) [1905]4

1906

De taak van het Gereformeerd Schoolverband, Hilversum (Klemkerk) [1906] (Voor onderwijs en opvoeding, 1) (Rede gehouden op de tweede algemeene vergadering van „Gereformeerd Schoolverband” te Utrecht, 10 okt. 1906)

Bilderdijk als denker en dichter, Kampen (J.H. Kok) 1906 (uitgegeven ter gelegenheid van de 150ste geboortedag van Willem Bilderdijk)

Gereformeerde Dogmatiek I, Kampen (J.H. Kok) 19062

Het Wezen des Christendoms, overdruk uit: Almanak van het studentencorps der Vrije Universiteit voor het jaar 1906, Amsterdam (Herdes) 1906, 251-277

1907

Peter Gijsbert Buekers en —, Evolutie, Baarn (Hollandia-drukkerij) 1907 (Pro en Contra Betreffende Vraagstukken van Algemeen Belang, Serie III, No. 3)

Christliche Weltanschauung, übersetzt von Hermann Cuntz, Heidelberg (Carl Winter) 1907 (vertaling van Christelijke wereldbeschouwing, 1904)

De offerande des lofs. Overdenkingen voor en na de toelating tot het heilige avondmaal, ’s-Gravenhage (Verschoor) [1907]5

1908

Christelijke beginselen en maatschappelijke verhoudingen, Utrecht (Ruys) 1908 (Christendom en maatschappij, serie 1, nr. 1) [opgenomen in Verzamelde Opstellen, 121-150]

Het christelijk huisgezin, Kampen (J.H. Kok) 1908

Wijsbegeerte der openbaring. Stone-lezingen voor het jaar 1908, gehouden te Princeton N.J., Kampen (J.H. Kok) 1908 (bevat ook andere Amerikaanse lezingen)

Gereformeerde Dogmatiek II, Kampen (J.H. Kok) 19082

De offerande des lofs. Overdenkingen voor en na de toelating tot het Heilige Avondmaal, ’s-Gravenhage (De Mildt) 19086

1909

The Philosophy of Revelation. The Stone Lectures for 1908-1909, Princeton Theological Seminary, New York (Longmans, Green & Co.) 1909 (10 lezingen, waarvan alleen de 7 eerste in Princeton werden gehouden)

Philosophie der Offenbarung, Vorlesungen (Stone Lectures) für das Jahr 1908 gehalten in Princeton N.J. von Herman Bavinck, o. Professor der Theologie in Amsterdam. Autorisierte Übersetzung aus dem Holländischen von Hermann Cuntz, Heidelberg (Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung) 1909 [in opbouw]

Magnalia Dei. Onderwijzing in de christelijke religie naar gereformeerde belijdenis, Kampen (J.H. Kok) 1909

Johannes Calvijn. Eene lezing ter gelegenheid van den vierhonderdsten gedenkdag zijner geboorte: 10 Juli 1509-1909, Kampen (J.H. Kok) 1909

De welsprekendheid. Eene lezing, Kampen (G.Ph. Zalsman) 19093

1910

Gereformeerde Dogmatiek III, Kampen (J.H. Kok) 19102

1911

Modernisme en Orthodoxie. Rede gehouden bij de overdracht van het Rectoraat aan de Vrije Universiteit op 20 October 1911, Kampen (J.H. Kok) [1911]

Gereformeerde Dogmatiek IV, Kampen (J.H. Kok) 19112

De offerande des lofs. Overdenkingen voor en na de toelating tot het Heilige Avondmaal, Kampen (J.H. Kok) 19116

De offerande des lofs. Overdenkingen voor en na de toelating tot het Heilige Avondmaal, Kampen (J.H. Kok) 19117

1912

Het Christendom, Baarn (Hollandia-drukkerij) 1912 (Groote godsdiensten, Serie II, No. 7)

De taak van het Gereformeerd Schoolverband, Hilversum (Klemkerk) [1912]2 (Voor onderwijs en opvoeding, 1) (Rede gehouden op de tweede algemeene vergadering van „Gereformeerd Schoolverband” te Utrecht, 10 okt. 1906)

Het christelijk huisgezin, Kampen (J.H. Kok) 19122

1913

Handleiding bij het onderwijs in den christelijken godsdienst, Kampen (J.H. Kok) 1913

Evangelisatie, Utrecht (Ruys) 1913 (Christendom en maatschappij, serie 5, nr. 9)

Christelijke wereldbeschouwing. Rede bij de overdracht van het rectoraat aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op 20 october 1904, Kampen (J.H. Kok) 19132 (vgl. bij 1904 en 1929)

1914

—, H. Visscher en H.J. van Wijlen, De opleiding van den onderwijzer, Amsterdam (De Standaard) [1914] (Voor onderwijs en opvoeding, 9) (Rapport voor de Algemeene Vergadering van „Gereformeerd Schoolverband”)

Het probleem van den oorlog, Kampen (J.H. Kok) 1914 (verbeterde uitgave van een opstel verschenen in Stemmen des Tijds 4 (1914v) 1 (nov. 1914) [opnieuw uitgegeven in Oorlog en Christendom, 30-58]

1915

Anne Anema, —, Pieter Arie Diepenhorst, Theodorus Heemskerk en Simon de Vries Czn, Leider en leiding in de Anti-Revolutionaire Partij, Amsterdam (Ten Have) 1915, 19152

Over het onbewuste, Amsterdam (Kirchner) 1915 (Referaat gehouden op de Wetenschappelijke samenkomst der Vrije Universiteit op 7 juli 1915)

Feestrede, gehouden bij gelegenheid van de herdenking van het 25-jarig bestaan van den Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel, op Woensdag 7 April 1915, in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht, s.l. (Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel) [1915]1, 2

Mental, Religious and Social Forces in the Netherlands, published for the P.P.I.E., The Hague (Commercial Department of the Netherlands Ministry of Agrculture, Industry and Commerce) [1915] (A General View of the Netherlands, XVII)

1916

De overwinning der ziel. Rede uitgesproken in de algemeene vergadering van het achtste Nederlandsche philologencongres te Utrecht, 26 april 1916, Kampen (J.H. Kok) 1916

De opvoeding der rijpere jeugd, Kampen (J.H. Kok) 1916

1917

De nieuwe opvoeding, Kampen (J.H. Kok) 1917

1918

De navolging van Christus en het moderne leven, Kampen (J.H. Kok) [1918] (Schild en pijl, jaargang 1, aflevering 3) [opgenomen in Kennis en Leven, 115-144]

De vrouw in de hedendaagsche maatschappij, Kampen (J.H. Kok) 1918

Gereformeerde Dogmatiek I-IV, Kampen (J.H. Kok) 19183

De offerande des lofs. Overdenkingen voor en na de toelating tot het Heilige Avondmaal, Kampen (J.H. Kok) [1918]9

De welsprekendheid. Een lezing, Kampen (J.H. Kok) 19184

De zekerheid des geloofs, Kampen (J.H. Kok) 19183

1919

Schepping of ontwikkeling, Kampen (J.H. Kok) 19192

1920

Christendom, Oorlog, Volkenbond, Utrecht (G.J.A. Ruys) 1920; herdruk, met naschrift, van 2 artikelen in Stemmen des tijds, 9 (1919) 1,1-26, 2,105-133 (nov.-dec. 1919) [opnieuw uitgegeven in Oorlog en Christendom, 84-125]

Bijbelsche en religieuze psychologie, Kampen (J.H. Kok) 1920 (bundeling van artikelen uit Orgaan van het Gereformeerd Schoolverband, 1912-1920)

De offerande des lofs. Overdenkingen voor en na de toelating tot het Heilige Avondmaal, Kampen (J.H. Kok) [1920]10

1921

Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, met een woord vooraf van Coenraad Bernardus Bavinck, Kampen (J.H. Kok) 1921

1922

Kennis en Leven. Opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, Kampen (J.H. Kok) 1922 (gebundelde opstellen uit de jaren 1880-1918)

The Sacrifice of Praise. Meditations before and after receiving access to the table of the Lord, translated by Rev. John Dolfin. - 2nd ed. - Grand Rapids, Mich. (Kregel) 19222 (vertaling van De offerande des lofs, 1901)

1923

Beginselen der psychologie, bezorgd door V. Hepp, Kampen (J.H. Kok) 19232

1928

Gereformeerde Dogmatiek I, Kampen (J.H. Kok) 19284

De nieuwe opvoeding, Kampen (J.H. Kok) 19282

Paedagogische beginselen, Kampen (J.H. Kok) 19283

Gereformeerde Dogmatiek II, Kampen (J.H. Kok) 19284

1929

Gereformeerde Dogmatiek III, Kampen (J.H. Kok) 19294

Christelijke wereldbeschouwing. Rede bij de overdracht van het rectoraat aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op 20 october 1904, Kampen (J.H. Kok) 19293 (vgl. bij 1904 en 1913)

1930

Gereformeerde Dogmatiek IV, Kampen (J.H. Kok) 19304

Het Christelijk huisgezin, Kampen (J.H. Kok) 19303

1931

Magnalia Dei. Onderwijzing in de christelijke religie naar gereformeerde belijdenis, met een voorrede van C.B. Bavinck, Kampen (J.H. Kok) 19312

1932

Handleiding bij het onderwijs in den christelijken godsdienst, Kampen (J.H. Kok) 19322

De opvoeding der rijpere jeugd, Kampen (J.H. Kok) 19322

1935

De paedagogiek van Bavinck, met een inleiding tot zijn werken door L. van der Zweep, Kampen (J.H. Kok) [1935] (bevat bloemlezing uit de werken van Bavinck)

1940

De offerande des lofs. Overdenkingen voor en na de toelating tot het Heilig Avondmaal, Kampen (J.H. Kok) [1940]15

1948

De offerande des lofs. Overdenkingen voor en na de toelating tot het Heilig Avondmaal, Kampen (J.H. Kok) [1948]16

1951

The doctrine of God, translated, edited and outlined by William Hendriksen, Grand Rapids, Mich. (Eerdmans) 1951 (vgl. bij 1979)

1953

The Philosophy of Revelation, Grand Rapids, Mich. (Eerdmans), 1953 (reprint uitgave 1909) (L.P. Stone lectures 1908-1909 e.a.)

1956

Our reasonable faith, translated by Henry Zylstra, Grand Rapids, Mich. (Eerdmans) 1956 (vertaling van Magnalia Dei, 1909 vgl. bij 1977)

1964

Synopsis of overzicht van de zuiverste theologie samengevat in twee en vijftig verhandelingen en beschreven door Johannes Polyander, Andreas Rivetus, Antonius Walaeus, Antonius Thysius . . . Naar de zesde uitgave bezorgd en van voorrede voorzien door H. Bavinck . . . In de Nederlandse taal overgezet door Dirk van Dijk, deel 1, Enschede (J. Boersma) 1964 (vgl. bij 1966 en 1975)

1966

Synopsis of overzicht van de zuiverste theologie samengevat in twee en vijftig verhandelingen en beschreven door Johannes Polyander, Andreas Rivetus, Antonius Walaeus, Antonius Thysius . . . Naar de zesde uitgave bezorgd en van voorrede voorzien door H. Bavinck . . . In de Nederlandse taal overgezet door Dirk van Dijk, deel 2, Enschede (J. Boersma) 1966 (vgl. bij 1964)

1967

Gereformeerde dogmatiek I-IV, Kampen (J.H. Kok) 19675

1968

De katholiciteit van Christendom en kerk, ingeleid door G. Puchinger, Kampen (J.H. Kok) 19682

1975

Synopsis of overzicht van de zuiverste theologie samengevat in twee en vijftig verhandelingen en beschreven door Johannes Polyander, Andreas Rivetus, Antonius Walaeus, Antonius Thysius . . . Naar de zesde uitgave bezorgd en van voorrede voorzien door H. Bavinck . . . In de Nederlandse taal overgezet door Dirk van Dijk, deel 1, Enschede (J. Boersma) 19752 (tweede druk niet verder verschenen, vgl. bij 1964 en 1966)

1976

Gereformeerde dogmatiek I-IV, Kampen (J.H. Kok) 19766

1977

Our reasonable faith, translated by Henry Zylstra, Grand Rapids, Mich. (Baker Book House) 1977 (reprint) (vertaling van Magnalia Dei, 1909, vgl. bij 1956)

1979

The doctrine of God, translated, edited and outlined by William Hendriksen, Edinburgh (The Banner of Truth Trust) 1979 (reprint van de uitgave 1951)

1980

The certainty of faith, [translated by Harry der Nederlanden], St. Catherines, Ontario (Paideia Press) 1980 (vertaling van De zekerheid des geloofs, Kampen (J.H. Kok) 1901, vgl. ook onder 1998)

1994

‘Als Bavinck nu maar eens kleur bekende’. Aantekeningen van H. Bavinck over de zaak-Netelenbos, het Schriftgezag en de situatie van de Gereformeerde Kerken (november 1919), bezorgd door G. Harinck, C. van der Kooi en J. Vree, Amsterdam (VU Uitgeverij) 1994

1996

The last things. Hope for this world and the next, edited by John Bolt, translated by John Vriend, Grand Rapids (Baker Books), Carlisle (Paternoster Press) 1996 (vertaling van Gereformeerde dogmatiek IV, hoofdstuk 11, Over de laatste dingen)

1998

Gereformeerde dogmatiek I-IV, Kampen (Kok) 19987 (in twee banden)

Mijne reis naar Amerika, bezorgd en toegelicht door George Harinck, Barneveld (De Vuurbaak) 1998 (Ad Chartas-reeks 2)

The certainty of faith, [translated by Harry der Nederlanden], Potchefstroom (Institute for Reformational Studies) 1998 (Scientific contributions of the PU for CHE. Ser. F1, IRS study pamphlets, nr. 364) (vertaling van De zekerheid des geloofs, Kampen (J.H. Kok) 1901, vgl. ook onder 1980)

1999

In the beginning. Foundations of creation theology, edited by John Bolt, translated by John Vriend, Grand Rapids, Mich. (Baker Books) 1999 (vertaling van: Gereformeerde dogmatiek II, hoofdstuk 5, Over de wereld in haar oorspronkelijke staat)

Een Leidse vriendschap. De briefwisseling tussen Herman Bavinck en Christiaan Snouck Hurgronje, 1875-1921, J. de Bruijn en G. Harinck (red.), Baarn (Ten Have) 1999 (Passage 11)


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000