Simon van Velzen (1809-1896)Boeken en brochures

 • 1836
  • Stemme eens wachters op Sions muren, Leeuwarden (Swartte van Loon) 1836
  • Verantwoording wegens godsdienst, hoofdzakelijk gedaan voor de regtbank te Heerenveen, benevens een woord aan mijne landgenooten, Leeuwarden (Swartte van Loon) 1836
  • Stemme eens wachters op Sions muren, Leeuwarden (Swartte van Loon) 18362
 • 1837
  • Adres aan Zijne Majesteit den Koning, ingediend door de gemeenten in Vriesland, die wegens de uitoefening der Gereformeerde godsdienst vervolgd en verdrukt worden, Leeuwarden (Swartte van Loon) 1837
  • De verdrukte gemeente, schuilende bij haren Heer. Predikatie over Joël II: 17b, bij gelegenheid van eenen dank-, vast- en bededag, Amsterdam (H. Höveker) 1837
 • 1838
  • Brief van eenen leeraar aan de Christelijke Gereformeerde Gemeente in Nederland, Amsterdam (H. Höveker) 1838
 • 1840
  • De schorsing van vier kerkeraadsleden der Christelijk Afgescheidene Gemeente te Amsterdam, of Berigt van de ware toedragt nopens hetgene als bekendmaking in het tijdschrift genaamd De Reformatie, voor de maand Februarij 1840, voorkomt, ’s-Gravenhage (Van Golverdinge) 1840
 • 1842
  • De zalige dooden. Predikatie bij gelegenheid van het afsterven van den Weleerwaardigen Heer H. de Cock, in leven predikant bij de Christelijk Afgescheiden (getrouw Gereformeerde) Gemeente te Groningen, enz., ’s-Gravenhage (Van Golverdinge) 1842
 • 1848
  • Apologie der kerkelijke afscheiding in Nederland, of Brief aan Mr. G. Groen van Prinsterer, betreffende zijn gevoelen over de afscheiding en de afgescheidenen, Amsterdam (Hoogkamer & Comp) 1848
 • 1850
  • Leerrede over Handelingen II vs. 1-4, in de Christelijk-Afgescheiden Kerk uitgesproken op Zondag 19 Mei 1850 (Eerste Pinksterdag), Amsterdam (De Grebber [etc.]) 1850 (Uitg. door de Vereeniging "Unitate ac Perseverantia")
 • 1853
  • Eene levensvraag. Leerrede gehouden den 24sten April, 1853, bij gelegenheid van de aangekondigde invoering der Bisschoppelijke Hierarchie in Nederland, Amsterdam (Hoogkamer & Comp) 1853
 • 1855
  • Gedachtenis, of Tweetal Preken, waarvan de eene voor, de andere bij het afscheid nemen van de gemeente te Amsterdam gehouden is, 26 November 1854, benevens eene Rede, uitgesproken bij het aanvaarden der betrekking als leeraar aan de Theologische School te Kampen 6 December 1854, Kampen (S. van Velzen Jr.) 1855
 • 1857
 • 1863
  • Feeststoffen, Kampen (S. van Velzen Jr.) 1863
  • Stem eens wachters op Zions muren, Kampen (S. van Velzen Jr.) 18633
 • 1864
  • De getrouwheid van den evangeliedienaar. Toespraak, gehouden op den negenden verjaardag van de Theologische School der Christelijke Afgescheidene Gereformeerde Kerk, den 6 December 1863, Kampen (S. van Velzen Jr.) 1864
  • Huishoudelijke reglementen der Christelijke-Afgescheidene gemeenten, met andere stukken die daarop beetrekking hebben, Kampen (S. van Velzen Jr.) 1864
 • 1866
  • De waarde van Symbolische Schriften. Eene rede, gehouden den 6 December 1866, bij het overdragen van het rectoraat der Theologische School te Kampen, Kampen (S. van Velzen Jr.) 1866
 • 1868
  • Wittenberg - Wesel - Dordrecht. Leerrede ter gedachtenis aan de Kerkhervorming, de Synode van Wesel, en de Synode van Dordrecht van 1618 en 1619, Kampen (S. van Velzen Jr.) 1868
 • 1870
  • Levensschets van Tamme Foppens de Haan, Kampen (S. van Velzen Jr.) 1870
 • 1873
 • 1876
  • Gedachtenis en bede: 11 December 1835 - 12 December 1875, of Rede na veertigjarige scheiding, Kampen (G.Ph. Zalsman) 1876
 • 1878
  • De Prediking met betrekking tot den tegenwoordigen tijd. Rede bij het overdragen van het rectoraat, 19 December 1877, Kampen (G.Ph. Zalsman) 1878
  • De onveranderlijke waarheid van Gods vrijmacht tot beschaming van het ijdelspreken der afgewekenen, of Brief aan den heer P. Huët, predikant te Nunspeet, Amsterdam (P. van der Sluys Jr.) 1878
 • 1881
  • en Jan Willem Andries Notten (1843-1914), Bevestigings-rede, Intree-rede, ’s Gravenhage (Gerretsen) 1881
 • 1883
  • De Vrijmoedigheid die vereischt wordt in den Dienaar des Woords. Rede uitgesproken bij het overdragen van het rectoraat den 15den December 1882, Kampen (G.Ph. Zalsman) 1883
  • De aanstaande verkiezingscampagne, Leiden (D. Donner) 1883
  • Open Brief aan Professor Dr. A. Kuyper, in zake het ambt der overheid, Leiden (D. Donner) 1883
 • 1884
 • 1885
  • Gedachtenis-rede na vijftigjarige scheiding te Drogeham 11 December 1884, s.l. (s.n.) 1885
 • 1887
  • De vereeniging van alle gereformeerden tegenover den afval van het geloof in Nederland, Leiden (D. Donner) 1887
 • 1888
  • Gelegenheidsrede, uitgesproken te Alphen aan den Rijn, 8 Juli 1888, vermeerderd met eenige aanteekeningen met betrekking tot den vroegeren en tegenwoordigen tijd, na den weder-opbouw der Gereformeerde kerk in Nederland, Leiden (D. Donner) 1888
 • 1889
  • De vereeniging van waarheidsliefde en verdraagzaamheid. Rede bij de overdracht van het rectoraat aan de Theol. school te Kampen, den 18 December 1889, Kampen (G.Ph. Zalsman) 1889
 • 1897
  • Avondstemmen. Opstellen van wijlen Prof. S. van Velzen, bijeenverzameld door J.W.A. Notten, Leiden (D. Donner) 1897
 • 1898
  • Feeststoffen, Kampen (G.Ph. Zalsman) 18982

Artikelen c.a.

 • Verhandeling van Wilhelmus ā Brakel, in leven bedienaar des H. Evangeliums te Rotterdam, waarin de Heere Jezus Christus voor de eenige en souvereine koning over zijne kerk wordt uitgeroepen, vermeerderd met eene narede door S. van Velzen, Leeuwarden (Swartte van Loon) 1836
 • Jacobus Koelman (1631-1695), Het ambt en de pligten der ouderlingen en diakenen, Nieuwe uitg., met eene voorreden, door S. van Velzen, ’s-Gravenhage (Van Golverdinge) 1837
 • Anthony Brummelkamp (1811-1888), Simon van Velzen (1809-1896), Albertus Christiaan van Raalte (1811-1876), Hendrik Petrus Scholte (1805-1868), Opwekking ter afzondering van eenen dank-, vast- en bededag, welke dag is besloten door de onderscheidene provinciale synoden der gemeenten Jesu Christi in Nederland en vastgesteld op den 20sten September 1837, Amsterdam (H. Höveker) 1837
 • J.C. Couprie, Gedachten over het beroepen der leeraars, naar aanleiding van hetgene hierover in het tijdschrift, genaamd De Reformatie, is voorgesteld, geopenbaard tot vermaning, om niet af te wijken van de oude beproefde inrigting der Gereformeerde Kerk; met eene voorrede door S. van Velzen, ’s-Gravenhage (Van Golverdinge) 1840
 • J.C. Couprie, Welmeenende waarschuwing, aan degenen die zich aan de Afgescheidene Gemeente onttrekken. Naar aanleiding van een onlangs uitgekomen geschrift van D. van der Werp en W.W. Smitt; overgezien door S. van Velzen, ’s-Gravenhage (Van Golverdinge) 1840


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2004