De Groninger Synode

Woord en Geest. Gereformeerd weekblad

2e jaargang, onder redactie van J.G. Geelkerken e.a.
Baarn (Bosch & Keuning) 1925v
49,366 (2 september 1927)

aNu ik dit schrijf, vangt haar derde werkweek aan. Over belangrijke aangelegenheden — o.a. de zaak van Dr. van Leeuwen, die van Ds. Brussaard, die van Ds. Breukelaar, het „Vrouwenkiesrecht” — moeten nog beslissingen worden genomen. Maar nu kan wel reeds worden gezegd, wat trouwens ook verwacht werd: van deze synode geldt hetzelfde, dat reeds jaren lang het leven der Geref. kerken in Nederland kenmerkte: in het teeken van het conservatisme.

Aarts-conservatief is deze synode ten opzichte van haar buitengewone voorgangster. De dwalingen en dwaasheden, door Assen begaan, worden door Groningen bestendigd en bevestigd. Van eenige neiging, om op den weg der waarheid en gerechtigheid terug te keeren, is niet het minste symptoom aanwezig. Opvallend was, ’t scheen wel een uitdaging, dat de synode zich haastte, om zich af te maken van bezwaarschriften, ingediend door „intellectueelen” (Mr. De Gaaij Fortman c.s. en Mr. Knibbe). ’t Is, alsof ze terstond het „eenvoudige” volk, hetwelk men heeft wijs gemaakt, dat het te Assen ging om de handhaving van het Schriftgezag tegenover de wijzen en de verstandigen der wereld, wilde geruststellen. En opvallend was ook de plechtige verklaring van den praeses, dat alle besluiten, om de Asser uitspraken te bevestigen, met algemeene stemmen werden genomen, zonder dat ook maar één wanklank werd vernomen.

Voorts werden commissies, die reeds jaren en jaren beraadslagen over maatregelen van reformatorischen aard, gecontinueerd. Ze waren met hun arbeid nog niet klaar. Zullen ze ooit gereed komen? En de zaak van het promoveeren te Kampen, die een twistappel dreigde te worden, is heel voorzichtig en niet minder veilig bij een dergelijke commissie ondergebracht.

Zal de synode deze week haar werk beëindigen?

„Met passen en meten wordt veel tijd versleten.” Er zal heel wat gekramd en gelijmd, geschipperd en geplooid moeten worden, om enkele zaken, uit de tragedie van Assen voortvloeiend, tot een einde te brengen. Eerlijkheid en oprechtheid, die recht door zee doen gaan, raken, helaas, al meer zoek. En voor wie oogen heeft om te zien, teekent zich het kerkverval al duidelijker af.


v.d. B.
a. Niet eerder opnieuw gepubliceerd.deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000