Geen antwoord van Ds. Schilder

Woord en Geest. Gereformeerd weekblad

2e jaargang, onder redactie van J.G. Geelkerken e.a.
Baarn (Bosch & Keuning) 1925v
45,346 (5 augustus 1927)

aOp mijn pertinente vraag, aan Ds. Schilder gesteld, onder: Wist hij dat niet? in ons blad van 22 Juli l.l. (bl. 339), geeft deze geen antwoord. Wel brengt hij in een breed artikel (De Bazuin van 29 Juli „Een bezwaar van ds. v.d. Brink”) mijn schrijven ter sprake. Maar, daargelaten nog, dat hij niets uit mijn schrijven citeert, zelfs de vraag, welke ’k deed, brengt hij nog niet eens ter kennis van zijn lezers. Hij praat wat om de kwestie hee, maar de zaak, waarom het gaat, roert hij niet aan.

Natuurlijk neem ’k dit geschrijf hier niet over en ga ’k er ook niet op in.

Slechts zij geconstateerd, dat Ds. Schilder opzettelijk verborgen heeft gehouden het feit, dat de classe Winschoten voor de tweede maal heeft moeten vergaderen, omdat het haar de eerste maal niet gelukte van den geëxamineerden candidaat de door haar gewenschte verklaring van instemming met Assen te verkrijgen; en eveneens, dat in de week tusschen de eerste en tweede vergadering der classe de candidaat is bewerkt — er zijn niet minder dan drie professoren aan te pas gekomen — om hem een verklaring te doen onderteekenen. In ons vorig nummer (bl. 343) kwam een Brief uit Groningen ongevraagd dit feit bevestigen.

Voor de zooveelste maal is weer gebleken, wat ook anderen hebben ervaren, dat eerlijke discussie met Ds. Schilder niet mogelijk is.


v.d. B.
a. Niet eerder opnieuw gepubliceerd. Vgl. K. Schilder, ‘Enkele opmerkingen inzake „Woord en Geest”’ III, Leidsche Kerkbode 6 (1927v) 16 (19 augustus 1927).deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000