Nog een incident?

Woord en Geest. Gereformeerd weekblad

2e jaargang, onder redactie van J.G. Geelkerken e.a.
Baarn (Bosch & Keuning) 1925v
41,323v (8 juli 1927)

aNaar verluidt is aan een candidaat die door de classe Winschoten peremptoir was geëxamineerd en zuiver |324| in de leer bevonden, voordat tot zijn toelating werd besloten, de vraag gesteld, of hij zich van harte kon vereenigen met de confessioneele en kerkrechtelijke beslissingen van Assen.

Op synodaal standpunt is dit een alleszins redelijke en billijke vraag, die gesteld diende te worden, zoo men althans eerlijk wil zijn, aan alle predikanten en ouderlingen der Geref. kerken binnen het Asser verband.

Bedoelde candidaat moet echter ontwijkend hebben geantwoord en zich bereid hebben betoond à la Ds. Brussaard te verklaren, dat hij er zich in voegen kon.

Hierwede werd echter geen genoegen genomen.

En . . . over acht dagen zou de classe nogmaals samenkomen.

Om er dan wel genoegen mede te nemen?

Of om er wat op te vinden, b.v. weer een nieuwe uitlegging van „zich conformeeren”?

Het zal achter de schermen wel klaar worden gespeeld!

’k Vermoed, dat, als dit stukje onder de oogen der lezers komt, reeds in de bladen zal zijn bericht, dat bedoelde candidaat tot de bediening des Woords is toegelaten.


v.d. B.
a. Niet eerder opnieuw gepubliceerd. Vgl. K. Schilder, ‘Enkele opmerkingen inzake „Woord en Geest”’ III, Leidsche Kerkbode 6 (1927v) 16 (19 augustus 1927).deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000