voorplaat

Christelijke Schrijvers van dezen tijdP.J. Risseeuw


Uitgave van J.H. Kok n.v. te Kampen

1930
Inleiding

Over het leven en werk onzer protestantsch-christelijke auteurs van dezen tijd biedt dit boek eenige bizonderheden.

Niet alleen hen, wier werk gerekend kan worden tot de christelijke literatuur, doch ook auteurs, wier belletrie meer sociale dan literaire beteekenis heeft, vindt men vertegenwoordigd.

Met opzet heb ik dit boekje zoo populair mogelijk gehouden, in de hoop, dat het ook gebruik zal worden ten dienste van het vereenigingsleven — en voorts een gids zal zijn voor ieder, die van lezen houdt, en zich niet alleen voor „het verhaal”, doch ook voor den auteur en zijn werk in ’t algemeen interesseert.

Deze verzameling opstellen, notities — interviews, is dus niet bedoeld als een critische revue; ook waar ik mijn meening gaf, heb ik het inlichtend karakter van dit werk op ’t oog gehad.

Hoofdzaak was voor mij: het verzamelen van materiaal, zoowel voor den gemiddelden lezer, boekenvriend, als essayist.

Een op dit werk aansluitend boekje over christelijke dichters van dezen tijd, is in voorbereiding.

Aan auteurs en uitgevers, die mij van dienst waren met gegevens e.a., betuig ik mijn vriendelijken dank.


P.J. Risseeuw.

Den Haag, Voorjaar 1930.


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2004