Overzicht andere neocalvinistische auteurs

Afgezien van teksten van hiernaast vermelde personen zijn voorlopig zijn de volgende teksten opgenomen:

Boeken en brochures

Artikelen

 • Gerrit Cornelis Berkouwer (1903-1996), ‘Abraham Kuyper en de theologie van het Hollandsche Neocalvinisme’ I-VII, De Reformatie 13 (1932v) 21,161v; 22,169v; 23,177v; 24,185v; 25,193v; 26,201v; 27,209v (24 februari — 7 april 1933)
 • Gerrit Cornelis Berkouwer (1903-1996), ‘„Neocalvinistische” Dogmatiek’, Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, 40 (1939) 405-412
 • Petrus Biesterveld (1863-1908), ‘Help ons o God onzes heils!’, in: — en Herman Bavinck, Bede en Rede. Ter inleiding van de Jaarvergadering van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Geref. Grondslag, gehouden te Zwolle op 6 en 7 Juli 1898, Kampen (J.H. Bos) 1898, 3-26
 • Frans Lukas Bos (1908-2000), ‘De Geboorte der Afscheiding, voornamelijk in het Noorden des Lands’, Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 35 (1934) 10-11,393-428 (October-November 1934)
 • Hein Sijtze Bouma (1884-1956), ‘Verslag van de 23ste Algemeene Vergadering van de Vereeniging van Predikanten van de Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden op Woensdag 4 en Donderdag 5 April 1934 in het Jaarbeursgebouw te Utrecht’, Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 35 (1934) 9,353-379 (September 1934)
 • Hendrik Christiaan van den Brink (1866-1947), diverse artikelen Kerkelijk Leven, Woord en Geest
 • Johannes Cornelis Brussaard (1884-1963), ‘Verval of opleving?’ I-VIII, Woord en Geest 1 (1925v) 9,65; 10,73; 11,81; 12,85; 13,93; 14,101v; 15,109; 16,117 (18 december 1925 — 5 februari 1926)
 • Frederik Jacobus Johannes Buijtendijk (1887-1974), ‘Kennis der ziele-diepte’, De Reformatie 2 (1921v) 6,41 (11 november 1921)
 • Frederik Jacobus Johannes Buijtendijk (1887-1974), ‘Over het berouw’, De Reformatie 2 (1921v) 7,49v (18 november 1921)
 • Frederik Jacobus Johannes Buijtendijk (1887-1974), ‘Over het ressentiment’, De Reformatie 2 (1921v) 8,57 (25 november 1921)
 • Frederik Jacobus Johannes Buijtendijk (1887-1974), ‘De deemoed’, De Reformatie 2 (1921v) 9,65 (2 december 1921)
 • Douwe van Dijk (1887-1985), ‘De preektrant van 1834-1869’, Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 35 (1934) 10-11,451-480 (October-November 1934)
 • Frederik Willem Grosheide (1881-1972), ‘Iets over de glossolalie’, Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 19 (1918v) 1,1-24 (mei 1918)
 • Frederik Willem Grosheide (1881-1972), ‘Karl Barths verklaring van den Brief aan de Romeinen’, De Reformatie 3 (1922v) 28,220-221 (13 april 1923)
 • Frederik Willem Grosheide (1881-1972), ‘Leestafel’, De Heraut Nr. 2525 (13 juni 1926)
 • Dirk Baldus Hagenbeek (1879-1952), ‘Zou het waar zijn?’, Gereformeerde Kerkbode van Vlaardingen Nr. 107 (14 december 1918)
 • Gerrit Marinus den Hartogh (1899-1959), ‘Door het geloof of De kracht der Afscheiding van 1834’, Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 35 (1934) 10-11,429-450 (October-November 1934)
 • Gerrit Klaas Hemkes (1838-1920), ‘De toekomstige vergelding, voorgesteld naar het N.T.’, De Getuigenis, eerste jaargang, Kampen (S. van Velzen Jr.) 1868-1869, 157-176
 • Gerrit Klaas Hemkes (1838-1920), ‘Was de gedachte aan belooning en straf na dit leven ook aan de ouden (onder het O.V.) bekend?’, De Getuigenis, eerste jaargang, Kampen (S. van Velzen Jr.) 1868-1869, 209-223
 • Valentijn Hepp (1879-1950), ‘De tegenwoordige stand der Gereformeerde Theologie’, Vox Theologica 3 (1931) 3,82-86
 • Valentijn Hepp (1879-1950), ‘De Pluriformiteit van de Kerk’, Almanak van het Studentencorps aan de Vrije Universiteit 1934, Amsterdam (De Standaard) [1934], 127-136
 • Herman Huber Kuyper (1864-1945), diverse artikelen, De Heraut
 • Johan Herman Landwehr (1864-1930), ‘De geschiedenis van de Luthersche Kerk en van de Gereformeerde Kerken in de 16e, 17e en 18e eeuw’, in: H. Bavinck e.a., De Kerkhervorming. Gedenkschrift bij het Vierde Eeuwfeest, Geref. Tractaatgenootschap „Filippus” [Middelburg (F.P. d’Huy)] 1917, 99-134
 • Martinus Arend van Pernis (1881-1941), ‘Van den kijktoren’, Gereformeerde Kerkbode Classis Gorinchem 10 (1922v) 1 (14 oktober 1922)
 • Johan Coenraad Rullmann (1876-1936), ‘Reformatie in de negentiende eeuw’, in: H. Bavinck e.a., De Kerkhervorming. Gedenkschrift bij het Vierde Eeuwfeest, Geref. Tractaatgenootschap „Filippus” [Middelburg (F.P. d’Huy)] 1917, 135-173
 • Hendrik Willem van der Vaart Smit (1888-1985), ‘Vorm en Geest’ I-V, De Reformatie 2 (1921v) 16,119; 17,127v; 18,135; 19,141; 20,149v (20 januari — 17 februari 1922)
 • Jan Thijs (1881-1947), ‘Geloof en Doop’ I-IX, De Heraut No. 3129-3137 (9 januari — 6 maart 1938)
 • Jacob van der Valk (1865-1925), ‘Aesthetische wereldbeschouwing’, Annuarium der Societas Studiosorum Reformatorum 1916, Rotterdam (J.H. Donner) 1916, 77-96
 • Jan Waterink (1890-1966), ‘De studie van de „volksziel”, noodig voor ambtelijken arbeid’ I-II, Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 19 (1918v) 9,321-340; 10,362-370 (januari-februari 1919)
 • Jan Waterink (1890-1966), ‘Professor Lucas Lindeboom’, Lustrum-Almanak van het Studentencorps „Fides Quaerit Intellectum” 1934, 42e jaargang, Kampen (Ph. Zalsman) [1933], 105-123
 • Bastiaan Wielenga (1873-1949), ‘Openingswoord van de Redactie’, De Reformatie 1 (1920v) 1,[1-2] (24 september 1920)
 • Johannes Cornelis Wirtz Czn. (1856-1933), ‘Brieven aan mijn neef de dominé’, Woord en Geest 2 (1927v) 39,308 (24 juni 1927)
 • Johannes Cornelis Wirtz Czn. (1856-1933), ‘Brieven aan mijn neef de dominé’, Woord en Geest 2 (1927v) 45,346v (5 augustus 1927)
 • X, ‘Ingezonden’, De Heraut Nr. 2467 (3 mei 1925)

 • deze pagina hoort in frames, klik hier

  © Appendix Vaginix Productions 2000