Leugenberichten

De Heraut voor de Gereformeerde Kerken in Nederland

onder redactie van H.H. Kuyper e.a., Amsterdam (De Heraut)
Nr. 2501 (27 december 1925)

aHet is bekend, hoe de Nieuwe Rotterdammer Courant en het Handelsblad zich niet ontzien hebben in de zaak van Dr Geelkerken voortdurend leugenberichten op te nemen. Van wie deze berichten kwamen weten we niet, maar de tendenz dezer berichten was duidelijk genoeg. Men denke maar aan de autobus, die op Zondag Klundert’s kerkeraad naar Overtoom zou gevoerd hebben, aan het kabaal, dat de studenten bij Prof. Hepp zouden gemaakt hebben enz. Men behoeft niet te vragen uit welken koker deze berichten kwamen; de tendenz zelf wijst dit aan.

Maar juist daarom dient onze kerkelijke pers dan toch voorzichtig te wezen met het overnemen dezer leugenberichten, vooral wanneer beter ingelichte bladen deze berichten weersproken hebben. Enkele weken geleden stond in de Nieuwe Rotterdammer Courant het bericht, dat de Classis Haarlem in hare vergadering van 8 Dec. het voorstel van Zandvoort met groote meerderheid had aangenomen. In de Heraut van 13 Dec. hebben we dit leugenbericht weersproken en meegedeeld, dat de Classis juist omgekeerd met groote meerderheid dit voorstel verworpen had. Toch nam de Leeuwarder Kerkbode dit leugenbericht over, natuurlijk niet zonder bedoeling, en uit de Leeuwarder Kerkbode werd het nu weer overgenomen in de jongste Bazuin. De officieele notulen der Classis Haarlem, die thans in de Noord-Hollandsche Kerkbode verschenen zijn, vermelden, dat al de voorstellen van Zandvoort (Haarlem en Bloemendaal) met 24 stemmen tegen, 8 vr en 4 blanco verworpen zijn. Zouden de berichten van de Heraut niet iets meer vertrouwen bij onze kerkelijke pers verdienen dan de leugenberichten in de liberale pers?


H. H. K.
a. Niet eerder opnieuw gepubliceerd.deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001