De dies annalis der Vrije Universiteit

De Heraut voor de Gereformeerde Kerken in Nederland

onder redactie van H.H. Kuyper e.a., Amsterdam (De Heraut)
Nr. 2491 (18 oktober 1925)

a20 October zal het vijf-en-veertig jaar geleden zijn, dat Dr A. Kuyper in de Nieuwe Kerk de Vrije Universiteit inwijdde met zijn magistrale rede over Souvereiniteit in eigen kring. Die dag, de geboortedag onzer Hoogeschool, is nog altoos een gedenkdag voor onze Universiteit gebleven. En al werd de overdracht van het Rectoraat naar het begin van den nieuwen cursus verplaatst, de stichtingsdag onzer Hoogeschool blijft toch voor ons de eigenlijke feestdag, het hoogtepunt van ons universitaire leven.

De nieuw opgetreden Rector Magnificus Prof. Dr F.W. Grosheide zal dan de gebruikelijke rectorale rede houden, welke des middags te 3 ure zal aanvangen in het gebouw van den Werkenden Stand. Des avonds te voren zal in de Keizersgrachtkerk te 8 ure een bidstond worden gehouden, waarbij als voorganger zal optreden Dr W. Harrenstein, na afloop waarvan door de goede zorg van het Lokaal Comité voor de Vrije Universiteit de gelegenheid zal worden geboden tot een gezellig samenzijn in hotel Parkzicht. We behoeven de vrienden en vriendinnen onzer Hoogeschool wel niet op te wekken om deze bijeenkomsten bij te wonen. Prof. Grosheide weet ook wetenschappelijke onderwerpen in een vorm in te kleeden, dat het gewone publiek er met genot naar luisteren kan. En Dr Harrenstein, die de bidstond leiden zal, verstaat de kunst om door zijn pakkend woord het oor en het hart van ons volk te treffen.

Directeuren onzer Hoogeschool hebben voorts, met het oog op het vijf-en-veertig jarig bestaan der Vrije Universiteit, verzocht, dat in alle Kerken onze Gereformeerde Universiteit bijzonder in den gebede zal worden gedacht. En daarvoor is vooral in onze dagen wel dubbele oorzaak. Niet alleen om God te danken voor wat Hij in het bestaan van bijna een halve eeuw in onze Hoogeschool aan ons Gereformeerde volk heeft geschonken, maar bovenal om Zijne hulpe en bijstand van haar af te bidden, nu ze voor zooveel moeilijkheden staat. Moge aan dat verzoek door al onze Dienaren des Woords worden voldaan.


H. H. K.
a. Niet eerder opnieuw gepubliceerd.deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001