Handelingen van het Tweede Congres voor Gereformeerde Evangelisatie

op Woensdag 3 Mei 1916 gehouden te Rotterdam
Amsterdam (W. Kirchner) [1916]

Titel

- Den lezer heil!

- Uitnoodiging aan de Kerkeraden der Gereformeerde Kerken in Nederland

- Corporaties, door wier samenwerking het Congres tot stand kwam

- Regelings-Comité, door deze corporaties gekozen

- Plaatselijk Comité

Programma
Begroetings-samenkomst
Eerste Algemeene Vergadering

- Openingstoespraak

- Referaat van Prof. L. Lindeboom

- Debat
Terug naar overzicht boeken en brochures