Harm Bouwman (1863-1933)Boeken en brochures

 • 1899
  • Het begrip gerechtigheid in het Oude Testament, Kampen (J.H. Bos) 1899 (Proefschrift Universiteit van Amsterdam)
 • 1900
  • Efeze 2 : 19-22. Leerrede uitgesproken bij gelegenheid van het in gebruik nemen van het nieuwe kerkgebouw der Gereformeerde Kerk te Hattem, Kampen (J.H. Bos) 1900
 • 1901
 • 1903
  • Het object der kerkgeschiedenis. Inaugurele rede Theologische School Kampen, Kampen (J.H. Bos) 1903
 • 1904
 • 1906
 • 1907
  • Het ambt der diakenen, Kampen (J.H. Kok) 1907
 • 1909
  • Na vijf en zeventig jaren. De Afscheiding te Ulrum, Kampen (Ph. Zalsman) 1909
 • 1910
  • Levensschets van Prof. M. Noordtzij, Kampen (?) 1910 (overdruk uit: Almanak van het Studentencorps "F.Q.I." voor het jaar 1911, blz. 175-256)
 • 1911
  • Catalogus van de bibliotheek der Theologische school van de Gereformeerde kerken in Nederland, Kampen (J.H. Kok) 1911
  • Hendrik de Cock, gedenkboek der Unie van Geref. Studenten, Haarlem (?) 1911
 • 1912
 • 1914
  • De Crisis der jeugd. Eenige bladzijden uit de geschiedenis van de kerken der Afscheiding, Kampen (J.H. Kok) 1914
 • 1917
  • In Christus verblijd. Leerrede, Kampen (J.H. Kok) 1917 (Menigerlei genade 7e jrg. no. 18)
 • 1918
 • 1919
 • 1920
  • Met lijdzaamheid loopen. Leerrede, Kampen (J.H. Kok) 1920 (Menigerlei genade 10e jrg. no. 9)
  • (met H. Bavinck en H.H. Kuyper), Rapport over evangelisatie, s.l., s.n., s.a. (Advies aan de Synode Leeuwarden 1920. Behandeld op de Synode Utrecht 1923)
 • 1923
 • 1924
 • 1928
  • Willem Teellinck en de Practijk der Godzaligheid, Kampen (J.H. Kok) 1928
  • Gereformerd Kerkrecht I, Kampen (J.H. Kok) 1928
 • 1929
  • Van ’s Heeren wegen, Kampen (J.H. Kok) 1929 (Rede uitgesproken bij het 75-jarig jubileum van de Theologische School te Kampen)
 • 1934
  • Gereformeerd Kerkrecht II, Kampen (J.H. Kok) 1934
 • 1936
  • Christus alleen. Een bundel preeken, Assen (Hummelen) 1936

Artikelen c.a.

Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie

 • ‘Inleidend woord’, in: Idzerd van Dellen (1871-1965), Het Mormonisme, Kampen (J.H. Kok) 1911
 • ‘Voorrede’, in: William Wijnand Heyns (1856-1933), Gereformeerde geloofsleer, Kampen (J.H. Kok) 1916 (tweede druk: Sneek, Boeijenga, 1927)
 • ‘De beteekenis van de Synode van Dordrecht’, in: De Dordtsche Synode van 1618-1619, [Wolvega] (Geref. Traktaatgenootschap „Filippus”) 1918, 3-66
 • ‘Johannes Calvijn’, in: H. Bavinck e.a., De Kerkhervorming. Gedenkschrift bij het Vierde Eeuwfeest, Geref. Tractaatgenootschap „Filippus” [Middelburg (F.P. d’Huy)] 1917, 65-97


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2004