Uit het Woord

Stichtelijke BijbelstudiŽn
Tweede serie — Tweede bundel

De Leer der verbonden

Amsterdam (J.H. Kruyt) 1885

I. Het verbond des Heeren

I. Aan de verbondsgedachte ontwend

II. Het verbondsbestaan in zijn waarachtigheid

III. Hoe het verbondswezen voortvloeit uit het eigen Wezen Gods

IV. Het verbondsmysterie en het mysterie der Heilige Drievuldigheid

V. Het verbondsleven en Gods Raad

VI. De verbondssluiting en Gods Barmhartigheid


II. De leer van het verbond

I. Gods werk in alle werk des menschen

II. Jehovah de Verbonds-God

III. Het verbond en de geslachten

IV. Een verbond tegen dood en duivel

V. Het verbondshoofd


III. Het verbond der werken

I. Het werkverbond miskend

II. Eerst bij SinaÔ of reeds in het Paradijs?

III. De fundamenten bedreigd

IV. IsraŽl of heel ons geslacht?

V. Sporen in het Paradijs-verhaal

VI. De bondsbreuke

VII. Oud en Nieuw Testament

VIII. Het werkverbond op Horeb

IX. Hosea’s Godspraak

X. Adam en Christus

XI. Het proefgebod

XII. Onze toegerekende zonden

XIII. Steeds meerder licht


IV. Het verbond der genade

I. Zonder het werkverbond geen verbond der genade

II. Het genadeverbond geen vermomd werkverbond

III. Het genadeverbond geen tweede proefneming

IV. Nu een onverliesbaar goed

V. In den Middelaar

VI. De troost van het werkverbond

VII. Het zedelijk leven gered


V. De genooten van het verbond

I. Methodisme en Lijdelijkheid

II. Genadeverbond en Uitverkiezing

III. Nooit onvermengd op aarde

IV. De valsche broeders

V. De kerke onzes Heeren Jesu Christi

VI. De Bediening des Woords

VII. Het heilige Doopsel

VIII. Wie ontvangt het zegel


Aanhangsel. Een zegel des verbonds

I. De letterlijke bewoording

II. Pelagius of Augustinus

III. De volheid der Openbaring

IV. Het ingaan in het verbond


Terug naar overzicht boeken en brochures