Het Vijfde Gebod. Zondagsafdeeling XXXIX II

De Heraut van de Gereformeerde Kerken in Nederland

No. 773, Amsterdam (De Heraut)
Zondag 16 October 1892

aZijn vader en moeder die hem gegenereerd hebben.

Zach. 13 : 3.


Gelijk onze Catechismus zeer juist opmerkt, ligt de klem van dit vijfde Gebod in de autoriteit. Iets wat in het slot van Antwoord 104 in schoone taal aldus omschreven wordt: „Aangezien het Gode belieft ons door hunne hand te regeeren.”

Autoriteit moet er wel zijn, zal ons menschelijk leven zich niet oplossen in een hopeloozen chaos. Zoodra zeker aantal menschen op een zelfde plek sam komt te wonen, of zeker aantal gewapende lieden sam iets uitrichten zullen, ontstaat vanzelf de behoefte, om vaste leiding te ontvangen; eenvoudig wijl het zonder stuur of leiding niet gaat. En zoodra blijkt, dat een enkele zich naar die leiding niet voegt, en daardoor ook de overigen in gevaar brengt, is men er aanstonds op bedacht, om den

Kuyper.
a. Opnieuw gepubliceerd als ‘Zondagsafdeeling XXXIX. Tweede hoofdstuk’, E Voto Dordraceno IV, Amsterdam (J.A. Wormser) 1895.deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001