Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid

Tweede Deel
Algemeen deel
Kampen (J.H. Kok) 19092

Titel/Voorwoord
Eerste afdeeling. Het organisme der wetenschap

§ 1. Inleiding

I. Het begrip der wetenschap

§ 2. Het begrip der wetenschap

§ 3. Subject en object

§ 4. Organisch verband tusschen subject en object

§ 5. De taal

§ 6. Verkeerde theorieën

§ 7. De geestelijke wetenschappen

II. De wetenschap gestoord door de zonde

§ 8. De wetenschap en het feit der zonde

§ 9. De waarheid

§ 10. De wijsheid

§ 11. Het geloof

§ 12. De religie

III. Tweeėrlei ontwikkeling der wetenschap

§ 13. Tweeërlei menschen

§ 14. Tweeërlei wetenschap

§ 15. Proces der wetenschap

§ 16. Beide wetenschappen algemeen

IV. Verdeeling der wetenschap

§ 17. De organische verdeeling van den wetenschappelijken arbeid

§ 18. De vijf faculteiten

V. De Theologie in het organisme der wetenschap

§ 19. Is er in het organisme der wetenschap plaats voor de Theologie?

§ 20. De invloed der palingenesie op onze beschouwing van de Theologie en hare verhouding tot de overige wetenschappen

Tweede afdeeling. De Theologie
I. Het begrip der Theologie

§ 21. Haar naam

§ 22. De theologische modaliteit van het begrip der Theologie

§ 23. De idee der Theologie

§ 24. Het afhankelijk karakter der Theologie

§ 25. De Theologia ectypa vrucht van Openbaring

§ 26. Het begrip van de Theologie als wetenschap

§ 27. De verbasteringen der Theologie, als „Godskennisse”

§ 28. De vervalschingen van het begrip der Theologie

§ 29. Deformatiėn der Theologie

§ 30. De verhouding van de Theologie tot haar object

§ 31. Sancta Theologia

II. Het Principium Theologiae

§ 32. Wat hier onder principium te verstaan zij

§ 33. Uiteenloopende voorstellingen omtrent de werking van dit principium

§ 34. Het verband tusschen dit principium en ons bewustzijn

§ 35. Verband tusschen dit principium en het principium naturale

§ 36. Kan het principium naturale het principium speciale voor zijn vierschaar dagen?

§ 37. Algemeenheid van dit principium

§ 38. Dit principium en de Heilige Schrift

§ 39. Het principium speciale en het geschreven woord

§ 40. De inspiratie. Haar verband met het principium essendi

§ 41. De inspiratie in verband met het wonder

§ 42. De inspiratie volgens het zelfgetuigenis der Schrift

§ 43. Het getuigenis der Apostelen

§ 44. Beteekenis van dit resultaat voor het Oude Testament

§ 45. De inspiratie van het Nieuwe Testament

§ 46. Eenheid en veelheid

§ 47. De instrumenten der inspiratie

§ 48. De termen der inspiratie

§ 49. De vormen der inspiratie

§ 50. De graphische inspiratie

§ 51. Testimonium Spiritus SanctiV. De geschiedenis der Theologie

§ 65. Inleiding

§ 66. De periode der naļeviteit

§ 67. De worsteling in eigen boezem

§ 68. Te vroeg gegrepen triomf

§ 69. De ontluiking der pluriformiteit

§ 70. De schijnbare nederlaag

§ 71. De periode der wederopstanding


Terug naar overzicht boeken en brochures