Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid

Tweede Deel
Algemeen deel
Kampen (J.H. Kok) 19092

Titel/Voorwoord
Eerste afdeeling. Het organisme der wetenschap

§ 1. Inleiding

I. Het begrip der wetenschap

§ 2. Het begrip der wetenschap

§ 3. Subject en object

§ 4. Organisch verband tusschen subject en object

§ 5. De taal

§ 6. Verkeerde theorieën

§ 7. De geestelijke wetenschappen

II. De wetenschap gestoord door de zonde

§ 8. De wetenschap en het feit der zonde

§ 9. De waarheid

§ 10. De wijsheid

§ 11. Het geloof

§ 12. De religie

III. Tweeėrlei ontwikkeling der wetenschap

§ 13. Tweeërlei menschen

§ 14. Tweeërlei wetenschap

§ 15. Proces der wetenschap

§ 16. Beide wetenschappen algemeen

IV. Verdeeling der wetenschap

§ 17. De organische verdeeling van den wetenschappelijken arbeid

§ 18. De vijf faculteiten

V. De Theologie in het organisme der wetenschap

§ 19. Is er in het organisme der wetenschap plaats voor de Theologie?

§ 20. De invloed der palingenesie op onze beschouwing van de Theologie en hare verhouding tot de overige wetenschappen

Tweede afdeeling. De Theologie
I. Het begrip der Theologie

§ 21. Haar naam

§ 22. De theologische modaliteit van het begrip der Theologie

§ 23. De idee der Theologie

§ 24. Het afhankelijk karakter der Theologie

§ 25. De Theologia ectypa vrucht van Openbaring

§ 26. Het begrip van de Theologie als wetenschap

§ 27. De verbasteringen der Theologie, als „Godskennisse”

§ 28. De vervalschingen van het begrip der Theologie

§ 29. Deformatiėn der Theologie

§ 30. De verhouding van de Theologie tot haar object

§ 31. Sancta Theologia

II. Het Principium Theologiae

§ 32. Wat hier onder principium te verstaan zijV. De geschiedenis der Theologie

§ 65. Inleiding

§ 66. De periode der naļeviteit

§ 67. De worsteling in eigen boezem

§ 68. Te vroeg gegrepen triomf

§ 69. De ontluiking der pluriformiteit

§ 70. De schijnbare nederlaag

§ 71. De periode der wederopstanding


Terug naar overzicht boeken en brochures