De Leidsche Professoren en de Executeurs der Dordtsche Nalatenschap

Verweerschrift

Amsterdam (J.H. Kruyt) 1879

Woord vooraf

I. De aanval
II. Het verweer

1. De definitieve stemme

2. „In omnibus” en „vaste revisie”!

3. „Tot teeckenen bereydt”

4. Subjectie aan de synode!

5. Verbodt ende interdictie!

III. Historische toelichting

1. Vroeger tobben

2. Een pijl die afketst

3. Stand van het geschil

4. Praeparatoir

5. Onder de beschreven vaderen!

6. De dubbele misgreep

7. De stroohalm

8. Een compromis zonder sanctie

9. Waren ze overgeloopen?

10. Conclusie

Bijlagen:

A. De autorisatie der Dordtsche Kerkorde door de Staten van Holland

B. Synodale handelingen in zake de Leidsche Academie voor de Arminiaansche geschillen

C. Stukken waarheen verwezen wordt

D. De dusver gewisselde processtukken


Terug naar overzicht boeken en brochures