Bibliografie Abraham Kuyper

Gepubliceerde preken

1867

De Menschwording Gods het Levensbeginsel der Kerk. IntreÍrede uitgesproken in de Domkerk te Utrecht, den 10en November 1867, Utrecht (J.H. van Peursem) 1867

1869

Zestal Leerreden, Amsterdam (B.H. Blankenberg Jr.) 1869

Het Graf. Leerrede uitgesproken aan den avond van Goeden Vrijdag in de beurt van wijlen ds. D. Gildemeester, Utrecht (J.H. van Peursem) 1869 (Ten voordeele van de weezen der Ned. Herv. Diaconie te Utrecht)

1870

Conservatisme en Orthodoxie. Afscheidsrede, uitgesproken in de Domkerk te Utrecht, 31 Juli 1870, Amsterdam (H. de Hoogh) [1870]

„Geworteld en Gegrond”. De Kerk als Organisme en Instituut. IntreÍrede, uitgesproken in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, 10 Augustus 1870, Amsterdam (H. de Hoogh) [1870]

Tweede Zestal Leerredenen, Amsterdam (H. de Hoogh) [1870]

1871

O, God! wees mij zondaar genadig! Leerrede op den laatsten dag van 1870 gehouden, Amsterdam (H. de Hoogh) 1871

1872

„Bekeert U, want het Koninkrijk Gods is nabij!” Leerrede op den laatsten dag van 1871 gehouden, Amsterdam (H. de Hoogh) 1872

1873

Vrijheid. Rede, ter bevestiging van Dr. Ph.S. van Ronkel, gehouden den 23 Maart 1873 in de Nieuwe kerk te Amsterdam, Amsterdam (H. de Hoogh) 1873

Ons Huis. Leerrede, gehouden den 18den Augustus 1873, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, Amsterdam (H. de Hoogh) 1873

Eenheid. Rede ter bevestiging van Ds. P. van Son, gehouden 31 Augustus 1873 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, Amsterdam (H. de Hoogh) 1873

1879

Twaalftal Leerredenen (eerste en tweede zestal), Amsterdam (Blankenberg Jr.) [1879]2

1886

‘Alzoo zal het onder U niet zijn’. Bijbellezing, op Zondag 11 Juli 1886 in „Frascati” uitgesproken, Uit de Diepte I,1-2, Amsterdam (J.A. Wormser) 1886

1887

‘Een ziel, die zich nederbuigt’, Uit de Diepte I,31-32, Amsterdam (J.A. Wormser) 1887 (Inleiding van het Congres op Dinsdag 11 Januari 1887)

„Sion door recht verlost”. Tijdrede, Amsterdam (J.A. Wormser) 1887

‘De verborgene dingen voor den Heere onzen God’, Uit de Diepte II,13-14, Amsterdam (J.A. Wormser) 1887

1913

PredicatiŽn in de jaren 1867 tot 1873, tijdens zijn predikantschap in het Nederlandsch Hervormde kerkgenootschap, gehouden te Beesd, te Utrecht en te Amsterdam, Kampen (J.H. Kok) 1913


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000