Bibliografie Abraham Kuyper

Diverse bijdragen

1869

‘Vijfde Tafereel: De eerste kerkvergaderingen, of: De Vestiging onzer Hervormde Kerk, en de strijd om haar zelfstandig bestaan, 1550-1618’, in: Geschiedenis der Christelijke Kerk in Nederland in Tafereelen II, onder redactie van B. ter Haar, W. Moll en E.B. Swalue Amsterdam (Portielje) / Rotterdam (Bolle) 1869, 71-86

‘Zesde Tafereel: De Eeredienst der Hervormde Kerk en de zamenstelling van haar kerkboek’, in: Geschiedenis der Christelijke Kerk in Nederland in Tafereelen II, onder redactie van B. ter Haar, W. Moll en E.B. Swalue Amsterdam (Portielje) / Rotterdam (Bolle) 1869, 87-113

1871

De Arbeiderskwestie en de Kerk. Een woord over het sociale vraagstuk, naar het Hoogduitsch [van een Duitse dorpspredikant], ingeleid door A. Kuyper, Amsterdam (H.J. van Kesteren [B. van der Land]) 1871

1874

Rapport der Commissie, benoemd in de Algemeene Vergadering der Vereeniging voor Christelijk-nationaal Schoolonderwijs, gehouden te Utrecht op den 5 Junij 1874 [A. Kuyper, G.J. Vos Az en B.J.L. de Geer van Jutfaas], [Amsterdam, 1874] (met begeleidend schrijven namens de Hoofdcommissie van de Vereeniging voor Christelijk-nationaal Schoolonderwijs door N.M. Feringa)

1881

Behoort een Christen in de Komedie? Drie pleidooien van G. Tophel, predikant te Genève. Uit het Fransch door A.J. Hoogenbirk, met een inleidend woord van A. Kuyper, Amsterdam (J.H. Kruyt) 1881 (vertaling van Les limites de la Liberté Chrétienne, 1880)

1882

‘Een drievoudige waarschuwing aan de Gereformeerde Christenheid bij het lezen van haar Martelaarsboek. Ter Inleiding’, in: Geschiedenis der martelaren, die om de getuigenis der evangelische waarheid hun bloed gestort hebben, van Christus onzen zaligmaker tot het jaar 1655, niet alleen in de Nederlanden maar ook in . . . andere landen, benevens vele van hunne brieven en belijdenissen, den moord te Parijs . . . en andere vervolgingen van de geloovigen / [door Adriaen Cornelisz van Haemstede ... et al.] ; naar den druk van 1671 door J.G.O., Doesburg (J.C. van Schenk Brill) 1882-1883

1883

Acta der Conferentie van gecommitteerde kerkeraadsleden, gehouden te Amsterdam in het lokaal Frascati, op Woensdag 11 April 1883, van des Voormiddags 10 tot des Namiddags 4 uren, Amsterdam (J.H. Kruyt) 1883 (voorzitter was A. Kuyper)

1887

Gereformeerd Kerkelijk Congres. Het juk der tweede Hiërarchie. Drie referaten, op den 11den Januari 1887 in „Frascati” voorgedragen door F.L. Rutgers, A.F. de Savornin Lohman en A. Kuyper, Amsterdam (J.A. Wormser) 1887 (bevat: De Hiërarchie in haar kerkbedervend karakter, F.L. Rutgers; Door wat schuld de tweede Hiërarchie opkwam, A.F. de Savornin Lohman; Wat ons tegenover de tweede Hiërarchie te doen staat, A. Kuyper)

Gereformeerd Kerkelijk Congres. Adviezen der zakelijke Sectiën, Amsterdam (J.A. Wormser) 1887

Gereformeerd Kerkelijk Congres. Gang der werkzaamheden, Amsterdam (s.n.) 1887

Concept-Formulieren voor de afwerping van het juk der Synodale Hiërarchie, volgens besluit van het Gereformeerd Kerkelijk Congres, d.d. 11-14 Januari 1887 te Amsterdam gehouden, Amsterdam (J.A. Wormser) 1887

Institutie ofte Onderwijsinghe in de Christelicke religie, in vier boeken beschreven door Johannes Calvinus, nu van nieuws uyt het Latijn en Francois getrouwelick over-geset door Wilhelmus Corsmannus [...] Herdruk verbeterd, verduidelijkt, en met een inleiding voorzien door A. Kuyper, Doesburg (J.C. van Schenk Brill) 1887-1889 (eerste aflevering september 1887)

Stellingen voor de Conferentie van Deputaten van het Synodaal Convent met de H.H. docenten der Theologische School te Kampen, op 17 November 1887 [bijdragen van W. van den Bergh, A. Kuyper, H. de Cock, D.K. Wielenga, S. van Velsen en F.L. Rutgers], Amsterdam (J.A. Wormser) 1887

1890

Acta van het Zending-congres, gehouden te Amsterdam volgens opdracht der Voorloopige Synode van Nederduitsche Gereformeerde Kerken, op den 28sten, 29sten en 30sten Januari 1890, waarin zijn opgenomen eene bijdrage van W. van den Bergh, de referaten van A. Kuyper e.a., en de zendingsrede van J.C. Sikkel, Amsterdam (J.A. Wormser) 1890

Biblia, dat is de gansche Heilige Schrifture bevattende alle boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments, naar de uitgave der Staten-Overzetting in 1657 bij de weduwe Paulus Aertz van Ravesteyn uitgekomen, in de thans gangbare taal overgebracht door Dr A. Kuyper, onder medewerking van Dr H. Bavinck en Dr F.L. Rutgers. Met volledige kantteekeningen, inhoudsopgaven, platen, kaarten, enz., Middelharnis (Flakkeesche Boekdrukkerij) 1890-1895 (eerste aflevering juli 1890)

Zions Roem en Sterkte ofte verklaring van de zeven en dertig artikelen der Nederlandsche Geloofsbelijdenisse I-II, door A. Rotterdam, in leven predikant te Zuylen. Opnieuw uitgegeven en bij ons Christelijk publiek ingeleid door Dr A. Kuyper, Rotterdam (Gebr. Huge) 1890

1892

Onze scholen in nood! Bede om hulp gericht tot de leden der Nederduitsche Gereformeerde Kerk te Amsterdam, [Bestuur der Vereeniging voor Lager Onderwijs op Gereformeerden Grondslag, voorzitter A. Kuyper], Amsterdam (Höveker & Zoon) 1892

1895

Publicatie van den Senaat der Vrije Universiteit in zake het onderzoek ter bepaling van den weg die tot de kennis der gereformeerde beginselen leidt, [J. Woltjer, rector, A. Kuyper, abactis], Amsterdam (J.A. Wormser) 1895

1896

‘De wacht bij het beginsel’. Rede, opgenomen in het zeventiende jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag, 1896

1897

‘Rede bij zijn vijf en twintig jarig jubileum als hoofdredacteur van „De Standaard”, in: Gedenkboek opgedragen door het feestcomite aan Prof. Dr. A. Kuyper, bij zijn vijf en twintigjarig jubileum als hoofdredacteur van „De Standaard”, 1872, 1 April, 1897, [voorzitter Th. Heemskerk], Amsterdam (G.J.C. Herdes) 1897

Ontwerp voor het program van actie bij de stembus van Juni 1897, [Abraham Kuyper (voorzitter)], s.l. (Centraal Comité van Antirevolutionaire kiesvereenigingen) [1897]

1898

‘Le parti antirévolutionaire’, in: Les Pays-Bas. Manuel en deux parties, publié par le Cercle des journalistes neerlandais, Leide (A.W. Sijthoff) 1898

‘Bij de gratie Gods’, in: Officieel gedenkboek van de feestelijke ontvangst en de inhuldiging van hare majesteit Koningin Wilhelmina Helena Pauline Maria binnen Amsterdam in 1898, Amsterdam (Van Holkema & Warendorf) 1898

1899

Conférence Arménienne à Amsterdam par monsieur Minas Tchéraz, sous le présidence de m. le dr. A. Kuyper, membre des Etats Généraux des Pays Bas. Sujet: La Conférence de la Paix et les massacres Arméniens, Amsterdam-Pretorie (Libraire Höveker & Wormser) [1899]

1901

Ontwerp van het program van actie bij de stembus van Juni 1901, met memorie en bijlagen [A. Kuyper, voorzitter], Amsterdam (s.n.) 1901

1903

Rede, in: Verslag van de vijftigste Algemeene Vergadering der Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en de Overzeesche Bezittingen, gehouden te Leiden op 2 en 3 Juni 1903, [D. Wijnbeek, 1e secretaris], Zwolle (H. Tulp) [1903]

De ware schuldigen. Debat tusschen P.J. Troelstra en Abr. Kuyper over de oorzaken en gevolgen der Aprilstaking, gehouden in de Tweede Kamer op 30 Juni en 1 Juli 1903, met een inleiding en naschrift van P.J. Troelstra, Amsterdam (Brochurenhandel S.D.A.P.) [1903]

1907

‘Voorrede’ in: G.F. Wright, Wetenschappelijke bijdragen tot bevestiging der oud-testamentische geschiedenis, vertaald door C. Oranje, Rotterdam (D.A. Daamen) 1907

‘De nachtrust in het bakkersbedrijft tegenover de ordinantiën Gods. Rede’, in: Officieel verslag van het te Utrecht op 24, 25 en 26 September 1907 gehouden congres voor afschaffing van den nachtarbeid in het bakkersbedrijf, [red. H. Diemer], s.l. (Het Congresbestuur) [1907]

1911

‘Professor Dr. F.L. Rutgers’, in: Almanak van het Studentencorps aan de Vrije Universiteit, Amsterdam (Herdes) 1911

1912

Verslag der Staatscommissie ingesteld bij Koninklijk Besluit van 22 juni 1909, no. 26, [voorzitter: A. Kuyper, leden: W.H. de Beaufort e.a.], ’s-Gravenhage (J. Bootsma) 1912

1913

Bij de stembus van 1913. Beschrijvingsbrief van het Centraal Comité aan de besturen der Antirevolutionaire kiesvereenigingen, [A. Kuyper, voorzitter], Amsterdam (s.n.) 1913

1914

‘Ons land en Denemarken’, in: Denemarken-Nederland: de taak der kleine Staten, uitgegeven door de Algemeene Nederlandsche Bond „Vrede door Recht”, ’s-Gravenhage (Electr. Drukkerij Luctor et Emergo) 1914

Voorwoord in: R.J.W. Rudolph, Van strak gespannen snaren, met een voorwoord van A. Kuyper en een kort levensbericht van den schrijver door G. Verrij, Rotterdam (J.H. Donner) 1914

1915

‘Ter Inleiding’, in: Johanna Breevoort, Vader Cats en de Vrouw. Een boek voor gehuwden en voor hen, die zich tot het huwelijk bereiden, Kampen (J.H. Kok) 1915

1916

De reorganisatie der Antirevolutionaire Partij. Beschrijvingsbrief van het Centraal Comité aan de besturen der kiesvereenigingen, [Centraal-Comité van Antirevolutionaire Kiesvereenigingen, A. Kuyper, voorzitter, C. van der Voort van Zijp, secretaris], Amsterdam (Antirevolutionaire Partij. Centraal Comité) 1916

1917

‘Hier sta ik. Ik kan niet anders. God helpe mij’, in: Luther herdacht in 1917, Leiden (Buurman & De Kler) [1917]

1918

‘Vir clarissimus F.L. Rutgers’, in: Almanak van het Studentencorps aan de Vrije Universiteit, Amsterdam (Herdes) 1918

Bij de stembus van 1918. Beschrijvingsbrief van het Centraal-Comité aan de Besturen der Antirevolutionaire Kiesvereenigingen, [A. Kuyper, voorzitter], Amsterdam (Holland) [1918]