Bibliografie Abraham Kuyper

Boeken en brochures

1862

Disquisitio historico-theologica, exhibens Joannis Calvini et Joannis ŗ Lasco de Ecclesia Sententiarum inter se compositionem [...], Hagae Comitis apud Martinum Nijhoff. Amstelodami apud Fredericum Muller. 1862 (diss. Leiden)

1866

Joannis ŗ Lasco Opera tam edita quam inedita [...] I-II, Amstelodami, apud Frederic. Muller. Hagae Comitis, apud Martin. Nijhoff. 1866

1867

Wat moeten wij doen, het stemrecht aan ons zelven houden of den Kerkeraad machtigen? Vraag bij de uitvoering van Art. 23 toegelicht, Culemborg (A.J. Blom) 1867

Bijzonder reglement voor het Bestuur der Nederlandsch-Herv. Gemeente te Beest, [uitgevaardigd door de Kerkeraad, voorzitter A. Kuyper], Culemborg (A.J. Blom) 1867

1868

Kerkvisitatie te Utrecht in 1868, met het oog op den kritieken toestand onzer Kerk historisch toegelicht, Utrecht (J.H. van Peursem) 1868

Toelichting der Memorie, ingediend door den Algemeenen Kerkeraad van Utrecht aan het Classicaal Bestuur van Utrecht, den 21 September 1868, Utrecht (Kemink) 1868

Verzameling van officiŽele bescheiden in zake de kerkvisitatie te Utrecht in 1868, uitgegeven op last van den kerkeraad, I, Utrecht (Kemink) 1868

1869

De Kerkelijke Goederen, Amsterdam (H. HŲveker) 1869 (overdruk uit Bijblad van De Vereeniging „Christelijke Stemmen”, deel 9,297-317)

De werking van Artikel 23, Amsterdam (H. HŲveker) 1869 (overdruk uit De Vereeniging „Christelijke Stemmen”, 23 (1868/69) 513-541 (januari 1869)

De Nuts-beweging, Amsterdam (H. HŲveker) 1869 (eerst verschenen als Bijblad van De Vereeniging „Christelijke Stemmen”)

Eenvormigheid, de vloek van het moderne leven, Amsterdam (H. de Hoogh) [1869] (Lezing, gehouden in het Odťon te Amsterdam, 22 April 1869)

„Het Beroep op het Volksgeweten”. Rede ter opening van de Algemeene Vergadering der „Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs”, gehouden te Utrecht, den 18den Mei 1869, Amsterdam (B.H. Blankenberg Jr.) 1869

Officieel verslag van de vergadering in zake de Kerkelijke Goederen, gehouden te Utrecht, 7 Julij 1869, [uitgegeven door het leidend comitť der vergadering, voorzitter A. Kuyper], s.l., s.n., 1869

1870

De Christelijk-Nationalen op de vergadering van het „Schoolverbond”. Artikelen, verzameld door A. Kuyper, Amsterdam (H. de Hoogh) 1870

Vrijmaking der Kerk, Amsterdam (H. de Hoogh) [1870] (overdruk uit De Heraut, 12 November — 3 December 1869)

De Leer der Onsterfelijkheid en de Staatsschool, Amsterdam (H. de Hoogh) 1870 (overdruk uit De Heraut, 24 december 1869)

Bijbel-Album, Geschiedenis der Openbaring in Beeld en Schrift, met medewerking van onderscheidene Godgeleerden, Eerste Aflevering, Tiel (H.C.A. Campagne) 1870

De Strijd over het Vrije Beheer te Sneek. Verzameling van OfficiŽele Bescheiden, ingeleid door Mr. B.J.L. baron de Geer van Jutphaas, Hoogleraar te Utrecht, en gevolgd van een schrijven aan Ds. B. Bolleman van der Veen, Predikant te Eernewoude, Sneek (J. Campen) 1870

De Schrift, het Woord Gods, Tiel (H.C.A. Campagne) 1870

De Doopskwestie, Amsterdam (H. de Hoogh) 1870 (overdruk uit De Heraut, 7 oktober 1870 e.v.)

Kerkeraads-Protocollen der Hollandsche Gemeente te Londen, 1569-1571, Utrecht (Kemink en Zoon) 1870 (Werken der Marnixvereeniging, serie I, deel 1)

De Hollandsche Gemeente te Londen in 1570/1, Harderwijk (M.C. Bronsveld) 1870 (Voor Drie-Honderd Jaren, no. 8 en 9, jaargang 2, nr. 5)

1871

Het Modernisme, een Fata Morgana op christelijk gebied, Amsterdam (H. de Hoogh) 1871

Een Perel in verkeerde Schelp (Dr. Pierson’s jongste Gidsartikel), Amsterdam (HŲveker & Zoon) 1871 (overdruk uit De Vereeniging „Christelijke Stemmen”, 26 (1871/72) 145-184)

De Zending naar de Schrift. Inleidend woord voor het Elfde Jaarfeest der Nederlandsche Gereformeerde Zendings-Vereeniging, Amsterdam (H. de Hoogh) 1871

1872

De Bartholomeusnacht, Amsterdam (H. de Hoogh) 1872 (overdruk uit De Standaard, 1872, no. 123, 129, 130, 132, 133, 136, 24 augustus 1872 etc.)

Het vergrijp der zeventien Ouderlingen. Memorie van den Amsterdamschen Kerkeraad der Nederduitsch Hervormde Gemeente, in zake het adres van de HH. G.H. Kuiper c.s. voor den kerkeraad gesteld, Amsterdam (H. de Hoogh) 1872

Lijst van Psalmverzen, ten dienste van predikdienst, catechisatie en huisgezin, Amsterdam (H. de Hoogh) [1872]

1873

Confidentie. Schrijven aan den Weled. Heer J.H. van der Linden, Amsterdam (H. HŲveker & Zoon) 1873

Uit het Woord. Stichtelijke BijbelstudiŽn. Eerste Bundel, Amsterdam (J.H. Kruyt) 1873

1874

Het Calvinisme, oorsprong en waarborg onzer constitutineele vrijheden. Een Nederlandsche gedachte, Amsterdam (B. van der Land) 18741, 18742

1875

Naar aanleiding van het onderwijs-debat in de Kamer, Amsterdam (J.H. Kruyt) 1875 (De Schoolkwestie, 1; overdruk uit De Standaard)

De Scherpe Resolutie en het Decretum horribile, Amsterdam (J.H. Kruyt) 1875 (De Schoolkwestie, 2; overdruk uit De Standaard)

Grieven tegen de Schoolwet, en het geheim verraden, Amsterdam (J.H. Kruyt) 1875 (De Schoolkwestie, 3; overdruk uit De Standaard)

Het Redmiddel, Amsterdam (J.H. Kruyt) 1875 (De Schoolkwestie, 4; overdruk uit De Standaard)

De Schoolwet voor de vierschaar van Europa, Amsterdam (J.H. Kruyt) 1875 (De Schoolkwestie, 5; overdruk uit De Standaard)

Is het restitutiestelsel onuitvoerbaar?, Amsterdam (J.H. Kruyt) 1875 (De Schoolkwestie, 6; overdruk uit De Standaard)

Aan ds. J.H. Gunning, Zwolle (J.P. van Dijk) [1875] (overdruk uit De Weg ter Godzaligheid, 1 (1875) 3,33-38)

Uit het Woord. Stichtelijke BijbelstudiŽn. Tweede Bundel, Amsterdam (J.H. Kruyt) 1875

1878

Liberalisten en Joden, Amsterdam (J.H. Kruyt) 1878 (overdruk uit De Standaard, oktober 1878)

Aan de gereformeerden in den lande, s.l., s.n., 1878 (Brochure over het plan, een Vrije Universiteit op te richten, waarschijnlijk (grotendeels) door Abraham Kuyper opgesteld)

1879

Uit het Woord. Stichtelijke BijbelstudiŽn. Derde Bundel, Amsterdam (J.H. Kruyt) 1879

Rome en Dordt, Amsterdam (H. de Hoogh) 1879 (overdruk uit De Standaard 1873-1875)

„Ons program”, met Bijlagen, Amsterdam (J.H. Kruyt) 1879

De Leidsche Professoren en de Executeurs der Dordtsche Nalatenschap. Verweerschrift, Amsterdam (J.H. Kruyt) 1879

Revisie der Revisie-Legende. Met Bijlagen, vooraf gaat een „Publyck Epistel” met twee annexen aan Dr. J.J. van Toorenenbergen, Amsterdam (J.H. Kruyt) 1879

De Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk uit haar eigen vermaanbrief geoordeeld, Amsterdam (H.J. Winter) 1879

1880

Bede om een dubbel „Corrigendum” aan Dr. A.W. Bronsveld, Amsterdam (J.H. Kruyt) 1880

Vliegend Blad, Amsterdam (Koninklijke Nederlandse Stoomdrukkerij) 1880, drie stukken, brieven, gedateerd Eleutheropolis, 7 Juli, 21 Juli en 13 Augustus 1880 en ondertekend met: Een man van het drievoudig snoer (= Abraham Kuyper)

„Strikt genomen”. Het recht tot Universiteitsstichting, staatsrechtelijk en historisch getoetst, Amsterdam (J.H. Kruyt) 1880

Anti-revolutionair ůůk in uw Huisgezin, Amsterdam (J.H. Kruyt) 1880 (overdruk uit De Standaard, januari en februari 1880)

Souvereiniteit in eigen kring. Rede ter inwijding van de Vrije Universiteit, den 20sten October 1880 gehouden, in het Koor der Nieuwe Kerk te Amsterdam, Amsterdam (J.H. Kruyt) 1880

„Ons Program”, Amsterdam (J.H. Kruyt) 18802

Honig uit den Rotssteen, Amsterdam (J.H. Kruyt) [1880]

1881

De hedendaagsche Schriftcritiek in haar bedenkelijke strekking voor de Gemeente des levenden Gods, Amsterdam (J.H. Kruyt) 1881 (Rede bij het overdragen van het rectoraat der Vrije Universiteit, gehouden den 20sten October 1881)

met F.L. Rutgers, Publiek vermaak. Asterisken en artikelen over het ook destijds aan de orde zijnde vraagstuk, Amsterdam, s.n. [1881] (overdruk uit De Standaard, 1880-1881

1882

D. Francisci Junii Opuscula Theologica Selecta recognovit et praefatus est D. Abr. Kuyperus, Amstelodami, apud Fredericum Muller cum soc. et Joannem Hermannum Kruyt, 1882 (Bibliotheca Reformata, vol. 1)

Ex Ungue Leonem, ofte Dr. Doedes’ Methode van Symbool-uitlegging op een enkel cardinaal punt getoetst, Amsterdam (J.H. Kruyt) 1882

Welke zijn de vooruitzichten voor de studenten der Vrije Universiteit?, Amsterdam (J.H. Kruyt) 1882 (Rede ter inleiding van de Leeuwarder meeting, op 5 Juli 1882)

1883

De Drie Formulieren van Eenigheid, met de Kerkorde gelijk die voor de Gereformeerde Kerken dezer Landen zijn vastgesteld in haar laatstgehouden Nationale Synode. Voor kerkelijk en huiselijk gebruik uitgegeven, Amsterdam (J.H. Kruyt) 1883

Tractaat van de Reformatie der Kerken, aan de zonen der Reformatie hier te lande op Luther’s vierde eeuwfeest aangeboden, Amsterdam (HŲveker & Zoon) 1883

Honig uit den Rotssteen. Tweede Bundel, Amsterdam (J.H. Kruyt) 1883

1884

Plancius-Rede, Amsterdam (J.H. Kruyt) 1884 (Rede bij gelegenheid van de ontvangst van de Transvaalse Deputatie door het Ned. Werkliedenverbond „Patrimonium” in het lokaal „Plancius”, op 11 Maart 1884, gedateerd 29 Maart 1884)

Uit het Woord. Stichtelijke BijbelstudiŽn. Tweede Serie. Eerste Bundel. Dat de genade particulier is, Amsterdam (J.H. Kruyt) 1884

Locus de Creatione. College-dictaat van onderscheidene studenten, Amsterdam (s.n.) [1884]

Locus de Creaturis. College-dictaat van onderscheidene studenten, Amsterdam (s.n.) [1884]

1885

Uit het Woord. Stichtelijke BijbelstudiŽn. Tweede Serie. Tweede Bundel. De Leer der Verbonden, Amsterdam (J.H. Kruyt) 1885

IJzer en leem. Rede ter inleiding op het gebed voor de eenige hoogeschool, hier te lande, die op Gods Woord gegrond staat; toen gelegenheid voor dit gebed in de Kloosterkerk te ’s-Gravenhage geweigerd was; in de Fransche kerk aldaar den laatste van Zomermaand uitgesproken, Amsterdam (J.H. Kruyt) 1885

Bedoeld noch gezegd. Schrijven aan Dr. J.H. Gunning Jr., Amsterdam (J.H. Kruyt) 1885

Locus de Homine. College-dictaat van onderscheidene studenten, Amsterdam (s.n.) [1885]

1886

Het dreigend Conflict. Memorie van de gevolmachtigde commissie uit den Amsterdamschen Kerkeraad ter voorlichting der gemeente in zake de Attesten, voor de commissie gesteld, Amsterdam (J.H. Kruyt) 1886

Het Conflict gekomen. I. Complot en Revolutie, Amsterdam (J.H. Kruyt) 1886

Het Conflict gekomen. II. Ons vrij Beheer bedreigd en beveiligd, Amsterdam (J.H. Kruyt) 1886

Het Conflict gekomen. III. De „Vredelievenden” in de Besturen, Amsterdam (J.H. Kruyt) 1886

Contra-Memorie in zake het Amsterdamsch Conflict volgens opdracht van de geschorste leden van den kerkeraad in gereedheid gebracht door A. Kuyper en F.L. Rutgers. Met „Openbaar schrijven aan de Algemeene Synode”, Amsterdam (J.H. Kruyt) 1886

Kerken-Ordening, gesteld in de Nationale Synode der Gereformeerde Kerken te zamen geroepen en gehouden binnen Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, Amsterdam (J.H. Kruyt) 1886

Dr. Kuyper voor de Synode. Eene bijdrage tot de kennis van onze synodale organisatie, Amsterdam (J.A. Wormser) 1886 (met bijlagen: 1. Antwoord der geschorsten (P. van Son c.s.). 2. Memorie van Dr. Kuyper. 3. Synodaal bericht)

Aan de algemeene synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, s.l., s.n., [1886] (Voorontwerp van Laatste woord tot de conscientie van de Leden der Synode)

Laatste woord tot de conscientie van de Leden der Synode door de vervolgde leden van den Kerkeraad van Amsterdam. Te hunnen dienste opgesteld, Amsterdam (J.A. Wormser) 1886

Afwerping van het juk der Synodale HiŽrarchie, ten dienste van den Kerkeraad gesteld, Amsterdam (J.A. Wormser) 1886 (bevat: I. Bekendmaking van den Amsterdamschen Kerkeraad. II. Bericht van reformatie. III. Verklaring der ontzette kerkeraadsleden)

Uit het Woord. Stichtelijke BijbelstudiŽn. Tweede Serie. Derde Bundel. Practijk der Godzaligheid, Amsterdam (J.H. Kruyt) 1886

Locus de Peccato. College-dictaat van onderscheidene studenten, Amsterdam (s.n.) [1886]

1887

TweeŽrlei Vaderland. Ter inleiding van de zevende jaarvergadering der Vrije Universiteit, Amsterdam (J.A. Wormser) 1887 (gehouden 15 Juni 1887 in ’t „Schuttershof” te Middelburg)

De twaalf Patriarchen. Bijbelsche karakterstudiŽn, Amsterdam (J.A. Wormser) [1887]

De Vleeschwording des Woords, Amsterdam (J.A. Wormser) 1887

„Dagen van goede boodschap”. I. In den Kerstnacht, Amsterdam (J.A. Wormser) 1887

D. Gysberti Voetii Selectarum Disputationum fasciculus recognivit et praefatus est D. Abr. Kuyper. Amstelodami, apud Joannem Adamum Wormser, 1887 (Bibliotheca Reformata, vol. 4)

1888

„Dagen van goede boodschap”. II. De Paaschmorgen (met Goede Vrijdag), Amsterdam (J.A. Wormser) 1888

„Dagen van goede boodschap”. III. Op den Pinksterdag (met Hemelvaart), Amsterdam (J.A. Wormser) 1888

Het werk van den Heiligen Geest. I. Het werk van den Heiligen Geest voor de Kerk in haar geheel, Amsterdam (J.A. Wormser) 1888

Het Calvinisme en de Kunst, Amsterdam (J.A. Wormser) 1888 (Rede bij de overdracht van het rectoraat der Vrije Universiteit op 20 October 1888)

Het werk van den Heiligen Geest. II. Het werk van den Heiligen Geest in de enkele personen, Amsterdam (J.A. Wormser) 1888

„Dagen van goede boodschap”. IV. Oud en Nieuwjaar, Amsterdam (J.A. Wormser) 1888

Locus de Sacra Scriptura. College-dictaat van onderscheidene studenten, Amsterdam (s.n.) [1888]

Locus de Christo. College-dictaat van onderscheidene studenten, Amsterdam (s.n.) [1888]

1889

Niet de Vrijheidsboom maar het Kruis, Amsterdam (J.A. Wormser) [1889] (Toespraak ter opening van de tiende Deputatenvergadering in het eeuwjaar der Fransche Revolutie)

Handenarbeid, Amsterdam (J.A. Wormser) [1889] (overdruk uit De Standaard van 8, 11, 13, 18, 20 en 22 februari 1889)

Het werk van den Heiligen Geest. III. Het werk van den Heiligen Geest in de enkele personen, Amsterdam (J.A. Wormser) 1889

Eer is teer. Tegen Mr. W.H. de Beaufort’s Gids-artikel „De Deputatenvergadering”, Amsterdam (J.A. Wormser) 1889

„Onnauwkeurig”? Aan „Het Vaderland” in zake Mr. W.H. de Beaufort’s verweerschrift, Amsterdam (J.A. Wormser) 1889

Scolastica, of ’t geheim van echte studie, Amsterdam (J.A. Wormser) [1889]

Gomer voor den Sabbath. MeditatiŽn over en voor den Sabbath, Amsterdam (J.A. Wormser) 1889

Locus de Salute. College-dictaat van onderscheidene studenten, Amsterdam (s.n.) [1889]

1890

Tractaat van den Sabbath. Historische dogmatische studie, Amsterdam (J.A. Wormser) 1890

Eenige Kameradviezen uit de jaren 1874 en 1875, Amsterdam (J.A. Wormser) 1890

Is er aan de publieke Universiteit ten onzent plaats voor een Faculteit der theologie?, Amsterdam (J.A. Wormser) 1890 (Referaat voor de meeting, gehouden ter gelegenheid van de tiende jaarvergadering der Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag)

Separatie en Doleantie, Amsterdam (J.A. Wormser) 1890

Locus de Sacramentis. College-dictaat van een der studenten, [Amsterdam (s.n.) 1890]

1891

Maranatha, Amsterdam (J.A. Wormser) 1891 (Rede ter inleiding van de Deputatenvergadering, gehouden te Utrecht op 12 Mei 1891)

Voetius’ Catechisatie over den Heidelbergschen Catechismus I-II. Naar Poudroyen’s editie van 1662 op nieuw uitgegeven, bij ons publiek ingeleid, en met enkele aanteekeningen voorzien, Rotterdam (Gebr. Huge) 1891-1892

Calvinism and Confessional Revision, [New York (s.n.)] 1891 (overdruk uit The Presbyterian and Reformed Review, July 1891)

Calvinisme en Revisie, Amsterdam (J.A. Wormser) 1891 (eerder in The Presbyterian and Reformed Review, July 1891)

Onze Gedragslijn bij de Stembus van 1891, [Amsterdam (De Standaard)] 1891 (overdruk uit De Standaard 1891, no. 5844-5859)

Het sociale vraagstuk en de Christelijke Religie, Amsterdam (J.A. Wormser) 1891 (Rede gehouden bij de opening van het Sociaal Congres, op 9 November 1891)

Voor een Distel een Mirt. Geestelijke overdenkingen bij den Heiligen Doop, het doen van belijdenis en het toegaan tot het Heilig Avondmaal, Amsterdam (J.A. Wormser) [1891] (meditaties, eerder verschenen in De Heraut, 24 Augustus 1890 tot 28 Juni 1891)

Locus de Consummatione Saeculi. College-dictaat van een der studenten, Amsterdam (s.n.) [1891]

1892

E voto Dordraceno. Toelichting op den Heidelbergschen Catechismus I, Amsterdam (J.A. Wormser) 1892

De Verflauwing der Grenzen, Amsterdam (J.A. Wormser) 1892 (Rede bij de overdracht van het rectoraat aan de Vrije Universiteit op 20 October 1892)

„Ons program”, Amsterdam (J.A. Wormser) 18923

Locus de Ecclesia. College-dictaat van een der studenten, [Amsterdam (s.n.) 1892]

1893

E voto Dordraceno. Toelichting op den Heidelbergschen Catechismus II, Amsterdam (J.A. Wormser) 1893

In de schaduwe des doods. MeditatiŽn voor de krankenkamer en bij het sterfbed, Amsterdam (J.A. Wormser) 1893

Pantheism’s Destruction of Boundaries, translated by J. Hendrik de Vries, s.l., s.n., 1893 (eerder in Methodist Review, New York, 1893)

Encyclopaedie der heilige Godgeleerdheid. I. Inleidend deel, Amsterdam (J.A. Wormser) 1893

Locus de Magistratu. College-dictaat van een der studenten, Amsterdam (s.n.) [1893]

1894

E voto Dordraceno. Toelichting op den Heidelbergschen Catechismus III, Amsterdam (J.A. Wormser) 1894

Encyclopaedie der heilige Godgeleerdheid. II. Algemeen deel, Amsterdam (J.A. Wormser) 1894

Encyclopaedie der heilige Godgeleerdheid. III. Bijzonder deel, Amsterdam (J.A. Wormser) 1894

1895

E voto Dordraceno. Toelichting op den Heidelbergschen Catechismus IV, Amsterdam (J.A. Wormser) 1895

Mr. Levinus Wilhelmus Christiaan Keuchenius, Haarlem (H.D. Tjeenk Willink) 1895 (Mannen en vrouwen van beteekenis in onze dagen, deel 26, aflevering 5)

De Christus en de Sociale nooden en Democratische klippen, Amsterdam (J.A. Wormser) [1895] (gebundelde artikelen uit De Standaard, 1894-1895)

Proeve van Pensioenregeling voor werklieden en huns gelijken, Amsterdam (J.A. Wormser) [1895]

1896

De zegen des Heeren over onze kerken, [Amsterdam] (J.A. Wormser) 1896 (Rede ter inleiding op het gebed voor het samenkomen der Gereformeerde Kerken in Generale Synode, gehouden in de Noorderkerk te Middelburg, op 10 Augustus 1896)

1897

Openingswoord ter Deputatenvergadering 29 April 1897, [Amsterdam (s.n.) 1897]

De berijmde psalmen, met eenige gezangen, in gebruik bij de Gereformeerde Kerken in Nederland, alsmede hare formulieren van eenigheid, met de drie oude geloofsbelijdenissen, en hare Liturgie, met het kort begrip en den ziekentroost, naar den door die kerken vastgestelden tekst uitgegeven door F.L. Rutgers, onder medewerking van H. Bavinck en A. Kuyper, Middelharnis (Flakkeesche boekdrukkerij) 1897

Locus de Deo. College-dictaat van een der studenten, Amsterdam (s.n.) [1897]

1898

Briefwisseling tusschen Dr. A. Kuyper en Charles Boissevain, Haarlem (H.D. Tjeenk Willink) 1898 (overdruk uit het Handelsblad)

Vrouwen uit de Heilige Schrift, Amsterdam (HŲveker & Wormser) [1898]

Van het Kerkelijk Ambt, Rotterdam (Ter Weeme) 1898 (Gereformeerde stemmen uit vroeger en later tijd, Serie 2, no. 1; eerder verschenen in De Heraut, 1887-1888)

Die Verwischung der Grenzen, autorisierte Uebersetzung von W. Kolfhaus, Leipzig (Deichert) 1898

Locus de Providentia. College-dictaat van een der studenten, Amsterdam (s.n.) [1898]

1899

Band aan het Woord. Antwoord op de vraag: Hoe is eene universiteit aan het Woord van God te binden?, Amsterdam (HŲveker & Wormser) [1899] (Voorgedragen op de meeting gehouden te Middelburg op 28 Juni 1899)

The Antithesis between Symbolism and Revelation, Amsterdam (HŲveker & Wormser), Edinburgh (T. & T. Clark) [1899] (Lecture delivered before the Historical Presbyterian Society in Philadelphia, Pa.)

Calvinism. Six Stone-lectures, Amsterdam (HŲveker & Wormser) [1899] (Lezingen gehouden te Princeton, N.J., okt. 1898)

Het Calvinisme. Zes Stone-lezingen, in October 1898 te Princeton (N.-J.) gehouden, Amsterdam (HŲveker & Wormser) [1899]

Varia Americana, Amsterdam (HŲveker & Wormser) [1899]

Als gij in uw huis zit. MeditatiŽn voor het huislijk saamleven, Amsterdam (HŲveker & Wormser) [1899]

Evolutie, Amsterdam (HŲveker & Wormser) 1899 (Rede bij de overdracht van het rectoraat aan de Vrije Universiteit op 20 October 1899)

Amendement-Kuyper op de Ongevallenwet, Leiden (D. Donner) 1899

Encyclopedia of Sacred Theology, its Principles, with an introduction by Benjamin B. Warfield, London (Hodder and Stoughton) 1899

Le rťveil du Calvinisme dans les Pays-Bas, Paris (Delessert) 1899 (overdruk uit La foi et la vie, 2e jaargang no. 21, 1899)

Die zwŲlf Patriarchen. Biblische Charakterstudien, Leipzig (Sonnenhol) 1899

Locus de Foedere. College-dictaat van een der studenten, Amsterdam (s.n.) [1899]

1900

La Crise Sud-Africaine, Paris (Perrin) 1900 (overdruk uit Revue des deux Mondes, Annťe 70, 4Ťme periode, t. 157, 3e livre, 481-533)

De Crisis in Zuid-Afrika, vertaald door C.K. Elout, Amsterdam (HŲveker & Wormser) 1900

Die Krisis in SŁdafrika, ins Deutsche Łbersetzt von W.K., Berlin (Warneck) 1900

Sanningen om Boerna och den Sydafrikanska krisen, oefversaettning fran Franskan, Stockholm (Bonniers) [1900] (Ur det moderna Samhaellslifvet, 21)

The South-African Crisis, translated and preface by A.E. Fletcher, London (s.n.) [1900]

Scolastica II. Om het zoeken of om het vinden? Of het doel van echte studie, Amsterdam (HŲveker & Wormser) [1900]

The Work of the Holy Spirit, translated from the Dutch with explanatory notes by Henri de Vries, with an introduction by Benjamin B. Warfield, New York (Funk & Wagnalls company) 1900

Locus de Creatione. Tweede bewerking (1899-1900). College-dictaat, Amsterdam (s.n.) [1900]

1901

Zijn uitgang te Jerusalem. MeditatiŽn over het lijden en sterven onzes Heeren, Amsterdam (HŲveker & Wormser) [1901]

Drie kleine vossen, Kampen (J.H. Kok) 1901 [titelblad Nijmegen]

Volharden bij het ideaal, Amsterdam (HŲveker & Wormser) [1901] (Openingswoord ter Deputatenvergadering van 17 April 1901)

1902

De Engelen Gods, Amsterdam (HŲveker & Wormser) [1902] (gebundelde artikelen uit De Heraut, 3 juni 1894 — 7 juli 1895)

De Gemeene Gratie I. Het geschiedkundig gedeelte, Leiden (D. Donner) 1902

In Jezus ontslapen. MeditatiŽn, Amsterdam (HŲveker & Wormser) 1902 [titelblad Nijmegen]

1903

De Gemeene Gratie II. Het leerstellig gedeelte, Amsterdam (HŲveker & Wormser) 1903

Christelijke politiek I, Amsterdam (W. Kirchner) 1903 (a. De politiek van het Kabinet. b. Rede van Z. Exc. Dr. A. Kuyper. c. Repliek van Minister Kuyper)

„Vier uwe vierdagen”. MeditatiŽn, Amsterdam (HŲveker & Wormser) [1903]

1904

De Gemeene Gratie III. Het practische gedeelte, Amsterdam (HŲveker & Wormser) 1904

De eeretitel van christelijk, Amsterdam (Kirchner) [1904] (Christelijke politiek, 3; overdruk uit De Standaard)

Reformation wider Revolution. Sechs Vorlesungen Łber Calvinismus, gehalten zu Princetown von Abraham Kuyper, Łbersetzt von Martin Jaeger, Gr. Lichterfelde (Reich Christi Verlag) 1904

The biblical criticism of the present day, translated from the Dutch by J. Hendrik de Vries, s.l., s.n., 1904 (Bibliotheca Sacra, vol. 61 July 1904)

1905

De Gemeene Gratie in wetenschap en kunst, Amsterdam (HŲveker & Wormser) 1905

Sociale Hervormingen. Voorstellen van wet door het Ministerie-Kuyper bij de Staten Generaal ingediend I-III, Wageningen (Nederbragt) 1905

1906

Bilderdijk in zijne nationale beteekenis, Amsterdam (HŲveker & Wormser) [1906] (Rede gehouden te Amsterdam op 1 October 1906)

Verplichte verzekering, Maassluis (Bruinink & Co.) 1906 (overdruk uit De Standaard, No. 10612-10620)

1907

Om de oude wereldzee I. Het Aziatisch gevaar, RumeniŽ, Rusland, de zigeuners, het Joodsche probleem, Constantinopel, Klein Azie, Syrie, Het Heilige Land, Amsterdam (Van Holkema & Warendorf) 1907

1908

Om de oude wereldzee II. Het raadsel van den Islam, het land der Pharao’s, Soedan, de Hellenen, SiciliŽ, het protectoraat van Tunis, de Algerijnsche kolonie, Marokko, Spanje, Portugal, Amsterdam (Van Holkema & Warendorf) 1908

Nabij God te zijn. MeditatiŽn I-II, Kampen (J.H. Kok) [1908]

Zelfstandig gemeentewezen. Inleidend woord bij de stichting van den Bond van Antirevolutionaire gemeenteraadsleden, Den Haag (Bootsma) 1908

Parlementaire redevoeringen I. Kameradviezen, Amsterdam (Van Holkema & Warendorf) 1908

Parlementaire redevoeringen II. MinisteriŽele redevoeringen, Amsterdam (Van Holkema & Warendorf) 1908

Ons Instinctieve Leven, Amsterdam (W. Kirchner) [1908] (Uitgaven van de Vereeniging „Christelijke Politiek”, 7; overdruk uit De Standaard)

Sociale organisatie onder eigen banier, Den Haag (J. Bootsma) [1908]

1909

Wij Calvinisten . . ., Kampen (J.H. Kok) 1909 (Openingswoord ter Deputatenvergadering van 22 April 1909)

Het groote keerpunt, Dordrecht (J. de Longte) [1909] (Rede gehouden voor de centrale A.R. kiesvereeniging te Dordrecht op 4 juni)

Nadere verklaring, ’s-Gravenhage (J. Bootsma) 1909

Voor den slag, Utrecht (G.J.A. Ruys) 1909 (Om het roer der Staat, 8)

Parlementaire redevoeringen III. MinisteriŽele redevoeringen, Amsterdam (Van Holkema & Warendorf) 1909

Encyclopaedie der heilige Godgeleerdheid. II. Algemeen deel, Kampen (J.H. Kok) 19092

Encyclopaedie der heilige Godgeleerdheid. III. Bijzonder deel, Kampen (J.H. Kok) 19092

1910

Parlementaire redevoeringen IV. MinisteriŽele redevoeringen, Amsterdam (Van Holkema & Warendorf) 1910

Tafereelen uit de Heilige Schrift in beeld gebracht door beroemde hedendaagsche schilders van alle landen, toegelicht door A. Kuyper, Amsterdam (Elsevier) 1910-1911 (24 afleveringen)

Autour de l’Ancienne Mer du Monde I-II, traduit du hollandais par Leon Hebbelynck et Jules Kleyntjens, Bruxelles (Albert Dewit) 1910-1911

Locus de Deo. College-dictaat van een der studenten, [Kampen (J.H. Kok) 1910]2 (Dictaten dogmatiek van Dr. A. Kuyper, 1)

Locus de Sacra Scriptura, Creatione, Creaturis. College-dictaat van een der studenten, met een woord vooraf van A. Kuyper, [Kampen (J.H. Kok) 1910]2 (Dictaten dogmatiek van Dr. A. Kuyper, 2)

Locus de Providentia, Peccato, Foedere, Christo. College-dictaat van een der studenten, met een woord vooraf van A. Kuyper, [Kampen (J.H. Kok) 1910]2 (Dictaten dogmatiek van Dr. A. Kuyper, 3)

Locus de Salute, Ecclesia, Sacramentis. College-dictaat van een der studenten, met een woord vooraf van A. Kuyper, [Kampen (J.H. Kok) 1910]2 (Dictaten dogmatiek van Dr. A. Kuyper, 4)

Locus de Magistratu, Consummatione Saeculi. College-dictaat van een der studenten, met een woord vooraf van A. Kuyper, [Kampen (J.H. Kok) 1910]2 (Dictaten dogmatiek van Dr. A. Kuyper, 5)

1911

Onze Eeredienst, Kampen (J.H. Kok) 1911

Pro rege of Het Koningschap van Christus. I. Het Koningschap van Christus in zijn hoogheid, Kampen (J.H. Kok) 1911

Pro rege of Het Koningschap van Christus. II. Het Koningschap van Christus in zijn werking, Kampen (J.H. Kok) 1911

1912

Uit het diensthuis uitgeleid, Kampen (J.H. Kok) 1912 (Rede te Leeuwarden, Groningen en Rotterdam gehouden)

Afgeperst. Naar aanleiding van het Kamerdebat op 6 December 1911, Kampen (J.H. Kok) 1912

Pro rege of Het Koningschap van Christus. III. Het Koningschap van Christus in zijn werking, Kampen (J.H. Kok) 1912

Een Geloofsstuk, Kampen (J.H. Kok) 1912 (Rede ter inleiding van de 32ste jaarvergadering der Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag saamgekomen te Haarlem op 4 Juli 1912)

1913

De Meiboom in de kap, Kampen (J.H. Kok) 1913 (Openingswoord ter Deputaten-vergadering van 24 April 1913)

Der jongelingen sieraad is hun kracht, Kampen (J.H. Kok) 1913 (Feestrede bij het jubileum van den Bond van Gereformeerde Jongelingsvereenigingen op 30 april 1913 te ’s-Gravenhage gehouden)

Heilige Orde, Kampen (J.H. Kok) 1913 (Rede in den Bond van Antirevolutionaire Kiesvereenigingen te Amsterdam gehouden op 30 Mei 1913)

‘Salve princeps! 15. Juni 1888 - 15. Juni 1913’, in: Kaisernummer der Magdeburgischen Zeitung, 15 Juni 1913, Magdeburg (Faber) 1913, S. 2 (ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van Kaiser Wilhelm II)

1914

De Eerepositie der Vrouw, Kampen (J.H. Kok) 1914 (gebundelde artikelen uit De Standaard)

A kalvinizmus lenyege, forditottak Csueroes Jozsef [es] Czegledi Sandor, a forditast atnezte es bevezetessel ellatta Sebestyen Jenoe, Nagybanya (Nanasy Istvan Koenyvnyomdaja) 1914 (A Kalvin-szoevetseg kiadvanyai, 14)

1915

Eudokia. Rede gehouden bij het 25-jarig jubileum van het Rotterdammer gesticht Eudokia, op 21 October 1915, Kampen (J.H. Kok) 1915

Starrentritsen. Editio castigata, Kampen (J.H. Kok) 1915 (Gebundelde driestarren uit De Standaard)

The Lord’s Day’s Observance, ’s-Gravenhage (J. Bootsma) [1915]

The Evolution of the Use of the Bible in Europe, ’s-Gravenhage (J. Bootsma) [1915]

1916

De wortel in de dorre aarde, Kampen (J.H. Kok) 1916 (Openingsrede ter Deputatenvergadering van 2 November 1916)

Antirevolutionaire Staatkunde, met nadere toelichting op Ons Program. I. De Beginselen, Kampen (J.H. Kok) 1916

1917

De positie van Nederland, vertaald door H.S.S.K, Kampen (J.H. Kok) 1917 (vertaling door HenriŽtte S.S. Kuyper van een opstel uit het Duitsche weekblad Die Woche van 23 Dec. 1916)

Antirevolutionaire Staatkunde, met nadere toelichting op Ons Program. II. De Toepassing, Kampen (J.H. Kok) 1917

Nog in den band van voorheen, [Amsterdam] (Het Studentencorps aan de Vrije Universiteit) 1917 (Uitgave ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van Abraham Kuyper, 29 oktober 1917; bevat ook: T. Ferwerda, ‘Professor Kuyper’)

„De Kleyne Luyden”, Kampen (J.H. Kok) 1917 (Openingsrede ter Deputatenvergadering van 23 November 1917)

1918

Wat nu? Rede ter opening van de Deputatenvergadering, gehouden te Utrecht op 2 Mei 1918, Kampen (J.H. Kok) 1918

To be near unto God, Grand Rapids, Mich. (Eerdmans & Sevensma) 1918


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000